Define/Refine – Southern Sweden Critical Regionalism in a Globalised World - Sveriges Arkitekter

Grafik: Andréasson & Leibel

Vad är en arkitektur som växer lokalt ur sin naturliga och kulturella kontext? Hur kan den vara förankrad och ändå varierad och sökande, respektera historik och kontext och samtidigt vara utgångspunkt för innovation och ett uttryck för sin samtid?

In english

Utställningen Define/Refine lyfter diskussionen om arkitekturens roll för en regions identitet och karaktär. Den tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism, ett begrepp som i utställningen har tolkats och fördjupats. Kritisk Regionalism är ett förhållningssätt snarare än en stil, ett förhållningssätt som i arkitekturen söker förena lokal kultur med global civilisation. En platsanpassad arkitektur som exempelvis bejakar hur man bygger smart i ett visst klimat, tar hänsyn till befintligt socialt liv, och som använder sig av lokala material och byggnadstekniker

De fem inbjudna teamen ledda av arkitekter lyfter fram varsitt scenario för en framtida arkitektur som är förankrad i sin region och plats. Fem scenarier som varken visar på heltäckande lösningar eller svar, utan ska ses som en startpunkt för ett fortsatt samtal om arkitektur, landskap och stadsbyggnad i denna del av världen.

I en tid präglad av globalisering och internationalisering med urbanisering och storskalig stadsutveckling pågående i många delar av världen, finns det behov av att diskutera arkitektur som en del av platsens och regionens karaktär och själ. Att stärka regioners särart är förenligt med, och önskvärt i, en global och mer hållbar värld.

Läs utställningskatalogen (PDF)

Från Arkitekturdagarna 2020:

Critical Regionalism Revisited

Tom Avermaete, Prof. Dr, ETH Zurich


Från Arkitekturdagarna 2020:

Define/Refine – Southern Sweden Critical Regionalism In A Globalized World

Kristina Bornholm, arkitekt SAR/MSA, delägare Arkitektbolaget
Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA, Gunilla Svensson arkitektkontor
Gustav Magnusson, planeringsarkitekt MSA, stadsplanerare, EGA
Carolina Pérez Rabelo, arkitekt SAR/MSA, Tengbom
Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA, Barup & Edström arkitektkontor

Deltagande team

VÅR MYLLA
VERKTYG FÖR EN PUBLIK OCH LOKAL MÖTESPLATS

Vi befinner oss i en region som håller på att skapas, omdefinieras och konstant konstrueras. Människor, kulturer och traditioner samverkar och bildar nya sydsvenska och multilokala identiteter.

För att manifestera denna ständigt föränderliga region i arkitektur utgår vi från regionens korsvirkestradition med ädelträ på ett nytt sätt, för att möjliggöra temporära, anpassningsbara rum i rörelse. Vår Mylla är en mobil, flexibel och modulär korsvirkespaviljong för att utveckla offentliga och lokala mötesplatser.

Vi vill visa arkitekturens roll som organiserande system och möjliggörare av sociala relationer. Här är det fantasin hos de som använder utrymmet som får arkitekturen att leva upp.

Strukturen är en redigerbar och modulärt offentligt utrymme som kan anpassas efter årstider, dygnet, behov och som överraskar. Den porösa genomskinliga strukturen andas. Insidan och utsidan smälter samman och skapar synergier oavsett placering.

”Vår Mylla” exemplifierar ett tankesätt där vi alla bemyndigas att påverka, förankra, driva och äga arkitekturen som skapar regionens diversitet av mötesplatser, liv, uttryck och identiteter.

Erik Giudice – Arkitekt SAR/MSA, D.P.L.G. Architecte/M.Arch Erik Giudice Architects
Gustav Magnusson – Planeringsarkitekt FPR/MSA Erik Giudice Architects
Jonas Nordgren – Arkitekt SAR/MSA, Maa Schauman & Nordgren Architects
Lia Ghilardi – Ma & Mphil Culture & Cities Noema Culture And Place Mapping


SKÅNSK LERA OCH TEGEL
TRADITION I FÖRVALTNING

I Skåne har lera och tegel varit det lokalt tillgängliga byggnadsmaterialet framförandra. Teglets färgskala är sprungen ur lerornas geologiska sammansättning och olika förekommande metoder för tillverkning och bränning av tegel. Dessa kulörer präglar kulturlandskapet och ger en naturlig och genuin helhetsbild och karaktär mellan landskap och det byggda.

Det är svårt att tänka sig att framtidens byggande inte kommer att vara storskaligt och i vissa delar industriellt. Med det perspektivet kan man fråga sig hur den starka regionala byggtraditionen med tegel fortsatt kan användas för att ge hantverksmässiga kvalitéer med lokal karaktär.

Vi har tagit fasta på de naturligt förekommande leror som historiskt sett i hög grad präglat skånska hus. I ett framåtblickande perspektiv provar vi hur materialet kan användas på nya sätt för fasadbeklädnad. Våra förslag är anpassade till ett modernt, rationellt byggeri för att vara realistiskt att utveckla i stor skala och med relevant ekonomi.

Det är gestaltningsmässigt nytt med rötter i lokal tradition och tillämpning; nytt men ändå förankrat och hemmahörande i förhållande till geografisk och kulturhistorisk plats, så som vi tolkar Kritisk Regionalism.

Gunilla Svensson – Arkitekt SAR/MSA Gunilla Svensson Arkitektkontor
Pernilla Norrman – Keramiker & Konstnär Pernilla Norrman Keramikverkstad


FRAMTIDENS BOENDE ÄR I BYN
UTVECKLING AV EN SMÅLÄNDSK BY

Det finns en utbredd föreställning om att människor hellre vill bo och verka i urbana miljöer än på landsbygden och många menar att urbanisering är hållbar.

Är urbaniseringen hållbar? Ska framtidens invånare (enligt SCB ytterligare 2 miljoner år 2050) i Sverige bosätta sig i städer eller kan attraktiva och hållbara alternativ till staden skapas? Natur, sociala relationer, kvalitativ fritid och trygghet ser vi som faktorer som talar för landsbygden.

Samhällets uthållighet och behov av fysisk distansering väcker frågor kring framtidens sätt att leva, bo och arbeta.

Hur kan möjligheterna med landsbygden framhållas och utvecklas för ökad attraktivitet? Hur kan vi ta tillvara, värna om och bygga vidare på befintliga kvalitéer i en by, betona platsen och helheten som skapas snarare än att tillföra byggnader som fristående objekt? Vem ansvarar för mellanrummen och helheten? Ska krav på gestaltning av byn finnas? Scenarier för framtidens boende är i byn är relevant både för en allmän och för en professionell diskussion.

Kirsi Jarnerö – Forskare & Processledare Smart Housing Småland
Eva Haraldsson – Arkitekt SAR/MSA Arkitektbolaget
Kristina Bornholm – Arkitekt SAR/MSA Arkitektbolaget


KALK GER FORM
MANIFEST FÖR EN ARKITEKTUR MED LOKAL IDENTITET

Arkitektur växer fram genom generationers engagemang och omsorger. Vi lär genom att ta hand om miljön vi har. Kunskap ger förutsättningar för utveckling och kreativ utformning av nya tillägg.

  • Miljön och arkitekturen vi ärvt bär upp vår kultur och vårt samhälle. En djup förståelse för vårt historiska arv är grunden för en meningsfull och identitetsskapande arkitektur.
  • Lokala material formar lokal byggnadskonst som en röd tråd genom den lokala byggnadshistorien. Den sydskånska arkitekturen har formats ur kalk, lera och trä.
  • Kalk, lera och trä är regionens framtida material! Lokala tekniker och material inrymmer arkitekturuttryck med stark koppling till plats.
  • Lokala tekniker är levande genom restaurering och bevarande. Genom att koppla ihop restaurering med nyproduktion vill vi främja lokalt företagande. Idén om hantverket, dess grundläggande nytta och mening, måste återupprättas. Hantverksstolthet ger hög kvalitet. Ny teknik bör vara ett redskap för att utveckla hantverket.
  • En arkitektur med lokal identitet bär med sig mångfalden i det lokala och utvecklar dess rikedom. Landskapets och befolkningens mångfald bör ge upphov till en rik och inkluderande arkitektur.

Kerstin Barup – Arkitekt SAR/MSA, Professor Barup & Edström Arkitektkontor
Carmen Izquierdo – Arkitekt SAR/MSA, Arquitecto Coam Esencial Ab Arkitekter


100 FORMER/100 BERÄTTELSER
PLATSSPECIFICITET BORTOM GRÄNSDRAGNING

Ambitionen att definiera en plats estetiska uttryck tror vi förutsätter ett samtal om platsbildningens process och gränsers giltighet. Vårt verk utgår från frågan: Är det möjligt att geografiskt ringa in arkitekturens regionala uttryck?

Regionala arkitektoniska uttryck har traditionellt sett betraktats som produkter av en plats materiella resurser: Skåne byggt av lera och tegel och Norrland timrat i trä. Vi tror inte att essensen av en plats är enbart bunden till jordens resurser eller platsens historia. Med en progressiv förståelse av plats kan vi inkludera mänskliga resurser i de platsspecifika uttrycken och betrakta varje plats som en mötesplats, en knutpunkt av sociala nätverk och relationer. Så kan vi förstå hur det globala, regionala och lokala samspelar i förståelsen av det platsspecifika eftersom människors relationer sträcker sig bortom Malmö och södra Sverige.

Vi menar att arkitekten bör ha en relationell sensibilitet till både människor och plats och en förståelse för att ingen berättelse är avslutad. En fysisk form med utgångspunkt i Kritisk Regionalism måste hela tiden omprövas och omformas. Vi har bjudit in 100 personer att dela sina berättelser om platser i deras närhet.

Carolina Pérez Rabelo – Arkitekt SAR/MSA Tengbom
Johanna Bratel – Landskapsarkitekt LAR/MSA Dis⁄Order
Karin Andersson – Landskapsarkitekt LAR/MSA Dis⁄Order
Rebecka Engvall – Arkitekt SAR/MSA Tengbom


Producent: Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Curator: Gunilla Kronvall
Utställningsarkitektur: Karin Sundberg
Grafik: Andréason & Leibel