Stämmans dagordning med handlingar - Sveriges Arkitekter

Stämman tog, i stora drag, del av och beslutade om följande:

Årsredovisningar 2016 och 2017 med tillhörande revisionsberättelser

Stämman beslutade om att ge styrelsen formell ansvarsfrihet för hur styrelsen har hanterat Sveriges Arkitekters resurser och tillgångar.

Verksamhetsrapport 2017 och 2018

Stämman tog del av styrelsens rapport om hur förbundet har arbetat med det verksamhetsprogram som beslutades av stämman 2016. Verksamhetsrevisorerna rapporterade om hur de anser att styrelsen har uppfyllt det uppdrag den fick av förra stämman. Stämmans beslutade att godkänna rapporterna som en bra beskrivning av förbundets verksamhet under perioden 2017-2018.

Verksamhetsprogram 2019-2020

Stämman beslutade om verksamhetsprogrammet för 2019-2020. I programmet lyfts de områden inom vilka styrelsen anser att förbundet behöver fokusera sitt utvecklingsarbete de kommande åren.

Stadgeändring

Styrelsen la fram förslag till stadgeändringar. Studenterna hade initierat en förändring av deras organisation och den förändringen påverkar stadgarna. Dessutom tog stämman beslut om fler akademier, styrelsens storlek och en lite justering gällande stämmans ordförande.

Inkomst- och utgiftsstat och medlemsavgifter 2019-2020

Inkomst- och utgiftsstaten ger en övergripande bild av förbundets ekonomi vilket i sin tur är underlag för medlemsavgifternas storlek. Stämman tog beslut om den övergripande budgeten samt medlemsavgifter till förbundet.

Val

Slutligen valde stämman de personer som ska arbeta för och representera förbundet i styrelse, nämnder och andra viktiga organ år 2019-2020.


Här kan du läsa alla handlingar som har skickats ut till Sveriges Arkitekters ledamöter och suppleanter till stämman 2018.

Dagordning 24-25 november 2018

0. Välkomna

1. Mötets öppnande

1.1 Val av sekreterare samt justerare tillika rösträknare

1.2 Stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
1.2 Stämmans behöriga utlysande

1.3 Fastställande av mötesregler
1.3 Mötesregler

1.4 Föredragningslista
1.4 Föredragningslista Sveriges Arkitekters stämma 2018

2 Årsredovisningar 2016-2017 Avser förbundet, ArkitektService och Arkitektur Förlag AB
2. Årsredovisningar och revisionsberättelse

2.1 Årsredovisningar 2016 och 2017

2.2 Revisionsberättelser

2.3 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

3 Verksamhetsrapport 2017-2018

3.1 Rapport 2017-2018
3.1 verksamhetsrapport

3.2 Verksamhetsrevisorernas rapport
3.2 Verksamhetsrevisorernas rapport

4 Verksamhetsprogram för Sveriges Arkitekter 2019-2020
4. Verksamhetsprogram

4.1 Fastställande av verksamhetsprogram

5 Förändring stadgar

5.1 Stadga Sveriges Arkitekter Studenterna och förändring av Sveriges Arkitekters stadga avseende Studenternas valkorporation
5.1 Stadga Sveriges Arkitekter Studenterna

5.2 Förändring stadga Sveriges Arkitekter avseende styrelsens storlek
5.2 Stadga styrelsens storlek

5.3 Förändring stadga Sveriges Arkitekter avseende antalet akademier
5.3 Förändring av Sveriges Arkitekters stadga avseende antalet akademier

5.4 Förändring Sveriges Arkitekters stadga avseende stämmans ordförande
5.4 Förändring Sveriges Arkitekters stämma avseende stämmans ordförande

Förslag till nya stadgar för Sveriges Arkitekter med alla ändringar införda

6 Instruktioner nämnder
6. Instruktioner nämnder

6.1 Fastställande av instruktioner för etisk nämnd, invalsnämnd, tävlingsnämnd och valberedning

7 Sveriges Arkitekters titlar, Rapport och inriktningsbeslut fortsatt arbete
7. Sveriges Arkitekters titlar

8 Inkomst och utgiftsstat samt avgifter
8. Inkomst och utgiftstat

8.1 Fastställande av inkomst och utgiftsstat för Sveriges Arkitekter

8.2 Rekommendation avgifter företagarservice

8.3 Ersättning förtroendevalda
8.3 Ersättning förtroendevalda 2018

9 Motioner

9.1 Här hittar du alla motioner med svar

10 Anslutning till andra organisationer
10. Sveriges Arkitekters anslutning till nationella och internationella organisationer

10.1 Beslut

11 Val
11 Val

11.1 Val av ordförande stämma samt förste och andra vice ordförande stämman 2019-2020

11.2 Val av revisorer

11.3 Val av ordförande och vice ordförande 2019-2020

11.4 Val av övriga ledamöter i styrelsen 2019-2020

11.5 Val av etisk nämnd 2019-2020

11.6 Val av invalsnämnd 2019-2020

11.7 Val av tävlingsnämnd 2019-2020

11.8 Val av valberedning 2019-2020
11.8 Val av valberedning – komplett förslag

12 Mötets avslutande