Publikationen Bygga vackert - Sveriges Arkitekter

Att bygga med kvalitet och estetiska värden

God arkitektur ger mervärden. En väl utformad byggnad eller plats ger en positiv estetisk upplevelse, men god arkitektur bidrar också till annat, som långsiktig användbarhet och vi-känsla för brukarna. Det är inte entreprenadformen som avgör möjligheten att uppnå dessa värden, inte heller projektets ekonomi. Även med begränsade resurser kan goda resultat åstadkommas. Men ett hus blir aldrig bättre än sin beställare. Det är genom att ställa de rätta kraven och använda resurserna rätt som ett lyckat projekt blir till.
Ur Bygga vackert

Publikationen Bygga vackert som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, beställt av Sveriges Arkitekter är tänkt att fungera som ett stöd för beställare på kommunen i den långa processen kring ett byggnadsprojekt. Bygga vackert fokuserar särskilt på att gemensamma visioner är avgörande i hela processen – från de första idéerna – till upphandling och slutligen genomförande. Skriften belyser att det inte behöver kosta extra att bygga vackert – om man prioriterar rätt.

Skriften publicerades 2016 och uppdaterades i juni 2019. I den nya versionen har stycket om Estetiska värden och arkitektonisk kvalitet – vad menas med det? i kapitel 2 Vision och mål och stycket om LOU i kapitel 3 Program och planprocess uppdaterats och arbetats om. Två nya exempel med förskolor i Västerås stad och den regionala Skandionkliniken i Uppsala har lagts till under kapitel 6 Goda exempel.

Arkitekt SAR/MSA Julia Hertzman är huvudförfattare och redaktör för skriften. Till sin hjälp har hon bland annat haft Elisabet Näslund, pressansvarig på Sveriges Arkitekter, som författat avsnittet om goda exempel.

De har även biståtts av en referensgrupp av personer med beställarkompetens från Statens fastighetsverk, olika kommuner och SKL som läst och kvalitetssäkrat manuset.

Ladda ner skriften som PDF

Beställ skriften som trycksak