Avtalsrörelsen är igång - Sveriges Arkitekter

Avtalsrörelsen är igång. Sveriges Arkitekter har lämnat sina yrkanden och förhandlar om ett nytt kollektivavtal som ska reglera lön och arbetsvillkor.

Sveriges Arkitekter förhandlar med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Båda parter har lämnat sina yrkanden och har börjat förhandla, men inväntar också förhandlingarna inom industrin som resulterar i det så kallade ”märket”. Det vill säga den kostnadsram som övriga kollektivavtal förhåller sig till.

Förhandlingarna beräknas vara klara under våren. Nuvarande avtal går ut den 31 mars, men om parterna inte är överens då förlängs det automatiskt med sju dagar åt gången till dess att de kommer överens om ett nytt avtal.

Här är Sveriges Arkitekters yrkanden:

Lön

En stupstock om 3,0 procent skapas som ska falla ut om parterna inte kommer överens.

Flexpension

Avsättningen till flexpension ska byggas ut i enlighet med 2017 års överenskommelse. Avsättningen höjs med 0,3 procent till 0,7 procent.

Förbättrad löneprocess

Parterna ska utveckla och förtydliga löneprocessen för att underlätta och effektivisera den lokala lönebildningen. För att den lokala löneprocessen ska fungera är det viktigt att de centrala parterna kontinuerligt arbetar med information och utbildning. Parts- gemensamma lönekonferenser ska genomföras.

Jämställdhet

Handlingsplan efter föräldraledighet
Arbetsgivare ska upprätta en handlingsplan för föräldra- lediga som återgår i tjänst för att säkerställa att den föräldraledige inte missgynnas i sin yrkes-, löne- och karriärutveckling.

Föräldralön
Löneutfyllnad upp till 90 procent av lönen ska utgå vid uttag av tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn med upp till fem dagar per kalenderår och anställd.

Lönekartläggning
Justering av lön för att åtgärda osakliga löneskillnader enligt diskrimineringslagens krav ska göras med medel utöver lönerevisionen.

Arbetsmiljö

Arbetstid
För att undantas från arbetstidsavtalets skrivning om begränsningsperiod krävs en lokal överenskommelse. I syfte att säkerställa en god arbetsmiljö och främja ett hållbart arbetsliv ska det inte vara möjligt att undantas från arbetstidsavtalets bestämmelser om att arbetsgivaren ska föra bok över anställdas övertid. Bortförhandlad övertidsersättning är inte liktydigt med obegränsad arbetstid.

Restid
Restid ska främst förläggas inom ramen för ordinarie arbetstid och ska ur vilosynpunkt jämställas med arbetstid.

Fakta – Den svenska modellen och kollektivavtal

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektiv-avtal. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal. Modellen är unik för Sverige och har stark förankring både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan, såväl som i politiken. Kollektivavtal ger möjlighet att anpassa villkor till olika branscher. Det innebär också att det råder fredsplikt. Det vill säga att arbetsgivare och arbetstagare inte får vidta eller delta i strejk, blockad eller andra stridsåtgärder.