Att tänka på när du tecknar avtal om korttidsarbete - Sveriges Arkitekter

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att vid en ekonomisk kris kan en överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och förbund om att arbetstagare ska gå ner i arbetstid och lön under begränsad tid. Här följer några tips till dig som har kollektivavtal på din arbetsplats och ska teckna ett avtal om korttidsarbete.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal kan du teckna enskilda avtal.

Korttidsarbete ska inte kopplas ihop med det som vi vanligtvis menar med permittering, utan är samma sak som korttidsavtalen. Men i samband med den pågående epidemin har regeringen beslutat att lyfta en kostnad från arbetsgivarna och höja det statliga stödet genom reglerna om korttidspermittering.

De nya bestämmelserna för korttidsarbete träder i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, och gäller under hela 2020.

För att kunna teckna ett lokalt avtal om korttidsarbete krävs att ett centralt kollektivavtal tecknats. Sveriges Arkitekter har tecknat ett kollektivavtal med Innovationsföretagen.
Kollektivavtalet avseende korttidsarbete
Tillägg till kollektivavtalet avseende korttidsarbete
Tilläggsöverenskommelse om korttidsarbete

Vilka kan få avtal?

Företag som på grund av coronaepidemin hamnat i en tillfälligt och svår ekonomisk situation kan få teckna avtal om korttidsarbete. Företaget ska ha försökt komma tillrätta med situationen genom att till exempel minska på andra kostnader.

Lokalt kollektivavtal

Sveriges Arkitekter utgår från att lokala överenskommelser stämmer överens med lagstiftningen och de centrala avtal som tecknats. Om avtalet gör det är förbundets bedömning att det inte krävs att medlemmarna också godkänner förslaget. I och med det nya coronaviruset och dess smittspridning, bedömer vi att frågan får behandlas pragmatiskt.

Ett kollektivavtal gäller för samtliga arbetstagare som omfattas av avtalet. Beslutarde lokala parterna att anställda vid viss verksamhet ska gå ner i korttidsvecka gäller detta även om det går emot medlemmens önskan.

 • Tjänsteman som har oreglerad (exempelvis bortförhandlad 2–4 §§, 2–5 §§ eller 2–6 §§) arbetstid och som omfattas av permittering ska ha motsvarande sänkning av arbetstiden. Detta bör särskilt följas upp.
 • Deltidsanställda/deltidslediga tjänstemän får proportionerlig sänkning av arbetstiden. Detsamma gäller för lönen.
 • Helt föräldralediga/tjänstlediga berörs inte av deltidspermitteringen utan kvarstår med tidigare beviljad ledighet.
 • Vi avråder från att kombinera korttidspermissionen med lokala avtal om uttag av arbetstidskonto, semester etcetera under tid med korttidsarbete. Anställda kan dock teckna individuella överenskommelser om detta. Dock bör man tänka på att den anställda ska få sin sommarsemester om fyra sammanhängande veckor.
 • Försök säkerställa att arbetsgivaren fortsätter att betala in tjänstepension utifrån heltidslön.
  Exempel på skrivning:
  Tjänste- och avtalspension grundar sig på ordinarie sysselsättningsgrad. ITP2 kvarstår baserad på ordinarie sysselsättningsgrad och lön. ITP1 görs extrainbetalningar för att motsvara ordinarie sysselsättningsgrad. När det gäller allmänpension kompenserar företaget de som drabbas av korttidsveckan.
 • Arbetsgivaren får höra av sig till sin arbetsgivarorganisation för stöd av upprättandet av avtalet.
 • Tid under korttidsarbete ses som överhoppningsbar för SGI och A-kassa. Ska medlem ansöka om ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan ska man dock meddela att man är under korttidsarbete. Sjuklön under tid med korttidsarbete beräknas på den lägre lönen.
 • Överväg om det under den tid som korttidsarbete pågår är möjligt och lämpligt att anordna företagsintern eller extern utbildning för de arbetstagare som omfattas av korttidsarbete. Reglera den frågan i avtalet eller hänvisa i avtalet för att reglera den frågan i en bilaga eller separat avtal senare.
 • En lokal överenskommelse bör regleras att kunna upphöra efter sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Denna uppsägningstid gäller också om inte annan överenskommelse om uppsägningstidens längd träffats. Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad.
 • Reglera i avtalet att vad som gäller för arbetstagare som är under uppsägningstid och kan komma att omfattas av korttidsarbete. För sådan arbetstagare ska, de regler som gäller för den ordinarie anställningen tillämpas beträffande lön och andra ersättningar. Lönesänkningar ska inte gälla för korttidsarbete under uppsägningstid. Detta innebär att arbetstagaren har rätt till hela den lön som följer av kollektivavtal och det ordinarie anställningsavtalet.Denna skrivning har tillkommit då det nu finns en lagändring som innebär att statligt stöd under 2020 även kan utgå även under uppsägningstid. De centrala avtalen har därmed justerats efter lagändringen.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

Mall Lokal överenskommelse om korttidsarbete

Tilläggsavtal till lokal överenskommelser om korttidsarbete