Årsmöte 2020 - Sveriges Arkitekter

Den 23-26 Januari 2020 höll vi årsmöte där nya poster inom Sveriges Arkitekter studenterna tillsattes. Detta skedde i samband med med att vi tillsammans utforskade Norrköping.

Varför Norrköping? Förra årsmötet togs frågor kring hållbart resande upp och en av dem är hur, och var, vi håller träffar inom organisationen. Därför har vi styrelsen försökt hitta nya platser om ska vara optimala i avstånd och resemedel men som också har ett värde för oss arkitekter. Norrköping ligger i ett bra läge geografiskt med en rik historisk miljö, och är en stad som växer.

Anmälan till årsträffen och nomineringen till posterna är nu stängda. Vill du läsa mer om posterna som ska tillsättas kan du läsa om det på arkitekt.se/val2020/

Vad kommer vi gå igenom på årsmötet?

Det åligger årsmötet att vid ordinarie möte:
• Utse ordförande för mötet.
• Utse mötessekreterare och två justerare, tillika rösträknare, för justering av mötets
protokoll
• Godkänna styrelsens rapport om verksamheten föregående verksamhetsår.
• Behandla ekonomisk rapport och verksamhetsrevisorns rapport.
• Fastställa verksamhetsplan för följande verksamhetsår.
• Välja ordförande samt ytterligare fyra personer till styrelsen för Sveriges Arkitekter
Studenterna för följande verksamhetsår.
• Jämna år utse stämmoledamöter till Sveriges Arkitekters stämma.
• Välja verksamhetsrevisor och revisorssuppleant för följande verksamhetsår.
• Välja valberedning.
• Behandla övriga frågor av betydelse för Sveriges Arkitekter Studenterna.
• Styrelsens propositioner
– Motioner till stämman
– Ny Stadga

Vill du läsa våra nuvarande dokument? följ länkarna nedan!

Vår nuvarande stadga

Verksamhetsplan

Nedan kan du läsa styrelsens propositioner till nya dokument.

Proposition stadga 2020

Proposition verksamhetsplan 2020

Här nedan kan du läsa möteshandlingar inför årsmötet

Möteshandlingar 2020

Vill du läsa vad som genomförts av oss 2019? läs verksamhetsberättelsen nedan!

Verksamhetsberättelse 2019