Stadgar Kritikerpriset

Reviderade stadgar antagna av Sveriges Arkitekters styrelse juni 2020. Juryn arbetar efter Sveriges Arkitekters rutiner för juryarbete.

§1

För att uppmuntra arkitekter, journalister, författare m fl att recensera, debattera och analysera svensk arkitektur utdelas årligen Sveriges Arkitekters Kritikerpris. Priset utdelas vid större arrangemang i regi av Sveriges Arkitekter. I undantagsfall kan Sveriges Arkitekter välja att inte dela ut priset.

§2

Priset tilldelas upphovspersonen till den bästa arkitekturanalysen som publicerats under senaste året eller till den eller de som gjort den mest anmärkningsvärda insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering under de senaste åren.

§3

Priset består av ett stipendium för till exempel en arkitekturresa.

§4

Förslag till Sveriges Arkitekters Kritikerpris lämnas av lokalföreningarna, av enskild medlem i Sveriges Arkitekter eller av andra. Förslag inlämnas till Sveriges Arkitekters kansli före det datum som fastslås av kansliet det år priset ska delas ut.

§5

Pristagaren utses av en jury bestående av fyra ledamöter, utsedda av Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur efter förslag från Sveriges Arkitekters samtliga akademier. Juryn ska vara sammansatt av två arkitekter och två arkitekturkritiker/journalister. En ledamot av varje kategori nyväljs årligen. En av de ledamöter som fullgör sitt andra år som medlem av juryn, är sammankallande. Juryns sammansättning ska offentliggöras minst en månad innan förslagsinlämningens sista datum.