Stadgar Guldstolen – interiör

Reviderade stadgar antagna av Sveriges Arkitekters styrelse juni 2020. Juryn arbetar efter Sveriges Arkitekters rutiner för juryarbete.

§1

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter årligen ut Guldstolen/interiör till en svensk rumsgestaltning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset utdelas vid större arrangemang i regi av Sveriges Arkitekter. I undantagsfall kan Sveriges Arkitekter välja att inte dela ut priset.

§2

Priset avser att belöna en nyligen färdigställd rumsgestaltning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde och vara funktionell och välgestaltad. Priset ska ej utdelas som belöning till en ämbetsmannagärning eller dylikt.

§3

Priset består av ett diplom och en plakett. Plaketten fästs på det belönade objektet på för detta lämplig plats. Repliker av plaketten ges till arkitekten och byggherren.

§4

Förslag till Sveriges Arkitekters Guldstolen/interiör lämnas av lokalföreningarna, av enskild medlem i Sveriges Arkitekter eller av andra. Förslag inlämnas till Sveriges Arkitekters kansli före det datum som fastslås av kansliet det år priset ska delas ut.

§5

Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter, utsedda av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur. Två av ledamöterna nyväljes varje år. En av de ledamöter som fullgör sitt andra år som medlem av juryn, är sammankallande. Juryns sammansättning ska offentliggöras minst en månad innan förslagsinlämningens sista datum.

§6

Objekt kan föreslås flera år i rad. Dock kan priset bara nomineras och/eller delas ut en gång till samma objekt.