Stadgar för planpriset

Reviderade stadgar antagna av Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering19 februari 2003, och 28 oktober 2011.

§1

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter ut ett pris för god svensk samhällsplanering/stadsbyggnad.

§2

Priset benämns Sveriges Arkitekters Planpris och avser en utmärkelse för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

§3

Priset utdelas vartannat år i samband med arrangemang i regi av Sveriges Arkitekter. Priset består av ett symboliskt pris och ett diplom signerat av ordföranden för Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering samt juryns
ordförande.

§4

Förslag till Sveriges Arkitekters Planpris lämnas av lokalföreningarna, av enskild medlem i Sveriges Arkitekter eller av andra. Förslag inlämnas till Sveriges Arkitekters kansli före det datum som fastslås av kansliet (vanligtvis i
april) det år priset ska delas ut.

§5

Pristagare utses av en jury utsedd av Sveriges Arkitekters Akademi för fysisk planering. Juryn ska bestå av högst 5 personer. Två ledamöter ska nyväljas vartannat år. Akademin utser även sammankallande bland dessa fem
personer.

Sveriges Arkitekters Planpris instiftades ursprungligen 1992 av Svenska Arkitekters Riksförbund. Reviderade stadgar antagna av Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering 19 februari 2003, och 28 oktober 2011. Juryn arbetar efter Sveriges Arkitekters rutiner för juryarbete.