Stadgar för planpriset

Reviderade stadgar antagna av Sveriges Arkitekters styrelse i juni 2020.

Planpriset syftar till att belöna ett ”verk av hög arkitektonisk kvalitet”. Verket när det gäller planpriset kan vara en förslagshandling eller ett byggt verk. Det är viktigt att det som premieras kan bedömas utifrån arkitektoniska och rumsliga kvaliteter. Eftersom planeringsarbete som regel resulterar i ett underlag för genomförande är genomförbarheten också en viktig aspekt som behöver beaktas i bedömningsarbetet. Det som premieras bör vara av sådan kvalitet att det bedöms nå de syften som verket har i den fortsatta realiseringsprocessen.

Juryn kan även premiera ett arbete av betydelse för planeringens eller stadsbyggandets utveckling.

Stadga

§1

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter årligen ut ett pris för god svensk planering/stadsbyggnad som behandlar en angelägen fråga. Priset utdelas vid större arrangemang i regi av Sveriges Arkitekter. I undantagsfall kan Sveriges Arkitekter välja att inte dela ut priset.

§2

Priset avser att belöna ett verk inom planeringens och stadsbyggandets område av hög arkitektonisk kvalitet.

§3

Priset består av ett diplom och ett symboliskt pris.

§4

Förslag till Sveriges Arkitekters planpris lämnas av lokalföreningarna, av enskild medlem i Sveriges Arkitekter eller av andra. Förslag inlämnas till Sveriges Arkitekters kansli före det datum som fastslås av kansliet det år priset ska delas ut.

§5

Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter, utsedda av Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering. Två av ledamöterna nyväljes varje år. En av de ledamöter som fullgör sitt andra år som medlem av juryn, är sammankallande. Juryns sammansättning ska offentliggöras minst en månad innan förslagsinlämningens sista datum.

§6

Objekt kan föreslås flera år i rad. Dock kan priset bara nomineras och/eller delas ut en gång till samma objekt.