Spårvägen Lund C–ESS. Foto: Kristina Strand Larsson.

Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2021

Spårvägen Lund C–ESS, en 5,5 km lång spårvägslinje med nio hållplatser vinner Trafikverkets arkitekturpris 2021.

Spårvägen Lund C–ESS. Foto: Kristina Strand Larsson.
Spårvägen Lund C–ESS. Foto: Kristina Strand Larsson.

Vinnaren är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer. Skickligt utformad med stram kontroll, på allt från reläers infällning i stolpar till anläggningens övergripande karaktär, är den ett vackert inslag i stadsbilden. Genom att finnas på plats redan från början, ger den vinnande anläggningen förutsättningar att etablera hållbara resmönster i de nya stadsdelarna.

Juryns vinnarmotivering

Juryns motivering till nomineringen

Spårvägen i Lund utgör ryggraden i ett nytt stråk för kunskap och stadsutveckling mellan den historiska stadskärnan och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. På plats i tidigt skede höjer den inte bara värdet på omgivande mark och underlättar finansieringen av utbyggnaden. Den etablerar också kollektivtrafiken som det attraktivaste transportsättet mellan centrum och de nya stadsdelarna.

Arkitekterna har skickligt använt sig av spårvägen som ett grönt stadsbyggnadselement som knyter ihop gammalt och nytt och som redan har blivit ett självklart inslag i stadsbilden. Spårvägen återbrukar och omgestaltar befintliga gaturum och höjer de estetiska kvaliteterna utmed hela den arkitektoniska anläggningen. Med enkelhet i gestaltningen och lyhördhet för Lunds historiska kvaliteter har spårvägen inpassats i stadsmiljön. Med en genomtänkt utformning – från markbeläggning och ledstråk till belysningsstolpar och väderskydd – har spårvägen gjorts så visuellt tydlig att man inte behövt skapa barriärer som bryter sönder stadsrummet.

Projektfakta

Projektet har drivits i samverkan mellan Lunds kommun och Region Skåne/Skånetrafiken. Lunds kommun har ansvarat för gestaltning och utformning av gaturummet inklusive spårvägsinfrastrukturen. (Delar av investeringskostnaden för infrastrukturen har finansierats av statliga medel.) Skånetrafiken har ansvarat för väderskydd, vagnar och depå.

Beställare

 • Lunds kommun och Region Skåne

Team och arkitekt

Framtagandet av Riktlinjer för gestaltning – Spårväg Lund C–ESS gjordes av Lunds kommun tillsammans med Atkins.

Lunds kommun
 • Projektchef Pernilla von Strokirch
 • Ansvarig landskapsarkitekt Clara Lundqvist
 • Ansvarig trafikplanerare Anna Karlsson
 • Ansvarig planarkitekt detaljplaner spårväg Christoffer Lindskov
Atkins
 • Uppdragsledare och landskapsarkitekt Fredrik K Karlsson
 • Ansvarig landskapsarkitekt Ola Gustavsson

Övriga

Övriga medverkande parter och konsulter i gestaltningsfrågor
under olika delar av projektet

 • Förprojektering gaturum och spårvägsinfrastruktur Sweco/Idom
 • Detaljprojektering gaturum och spårvägsinfrastruktur Afry
 • Totalentreprenör gaturum och spårvägsinfrastruktur Skanska Sverige
 • Väderskydd Sweco/Hitsa på uppdrag av Skånetrafiken
 • Depå Tengbom, på uppdrag av Region Skåne