Arkitekturpolitik i regeringens budget - Sveriges Arkitekter

Margareta Wilhelmsson—20 sep 2017

Det saknas fortfarande tillräckliga satsningar på fler utbildningsplatser för arkitekter men bortsett från det är det här den bästa budgetpropositionen för arkitekter på många år. Den innehåller många viktiga förslag till satsningar på arkitekturpolitiken såsom att Boverket får förstärkta resurser för ökad arkitektkompetens, ArkDes får en forskningsfunktion för att studera det byggda och gestaltade och ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande införs.

Regeringen konstaterar själva i budgetpropositionen att av de största hindren för ökat bostadsbyggande är bristen på arbetskraft. Vår branschrapport visar att arbetskraftsbristen inom arkitektyrket förvärras. Vi hade hoppats på fler utbildningsplatser på arkitektutbildningarna. Regeringen gör visserligen en satsning på utbildningsplatser särskilt inriktade mot samhällsbygge men för detta anslås endast ca 14 miljoner kronor för nästa år. Detta motsvarar endast 148 utbildningsplatser, och dessa platser ska ”samhällsbyggarna” dela på. Arkitektutbildningen nämns inte i uppräkningen men det gör bland annat samhällsplanering, lantmäteriområdet och byggteknik. Ingenjörerna får en egen öronmärkt satsning. Det är naturligtvis bra att det görs något men det är inte tillräckligt utan det krävs en mer kraftfull och direkt satsning på arkitektutbildningarna i närtid för att arbetsbristproblemet inte ska förvärras.

Regeringen föreslår en satsning på åtgärder mot bristen på arkitektkompetens i kommunernas och länsstyrelsernas plan- och byggprocesser samt aviserar ett förstärkt arbete kring arkitektur och ett främjande av arkitekturarbete med inriktning mot ett ökat, hållbart och effektivt bostadsbyggande av hög arkitektonisk kvalitet samt mot goda livsmiljöer och offentliga rum. Boverket föreslås för detta syfte få sitt anslag ökat med 15 miljoner kronor per år, en satsning vi arbetat hårt för. Senare i höst hoppas vi på en utveckling av detta i den kommande propositionen En ny politik för arkitektur, form, design och hållbara gestaltade livsmiljöer till riksdagen. Propositionen ska lämnas till riksdagen senast den 30 november.

En annan mycket glädjande satsning är att ArkDes föreslås få i uppdrag att inrätta en ny forskningsfunktion för att studera det byggda och gestaltade ur samhällets och den enskildes perspektiv samt stärka kunskapsunderlaget inom området. Dessutom satsar regeringen på att skapa förutsättningar för mötesplatsen i södra Sverige – den etablering vi arbetat för och deltar i – för arbetet med arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer. För dessa satsningar avsätts åtta miljoner kronor årligen 2018–2020 (varav fem miljoner till forskningssatsningen och tre till mötesplats i syd). Vi konstaterar tyvärr dock att ArkDes sammanlagda resurser är alltför små. I jämförelse med våra nordiska grannländers motsvarande institutioner så är ArkDes resurser mycket mindre.

Regeringen inför även ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande och föreslår en satsning på 75 miljoner kronor för 2018. Regeringen uttrycker också att det är viktigt att de bostäder som byggs är hållbara och tar tillvara innovativa och arkitektoniska lösningar. Det är mycket positivt då det innebär ett skifte i synen på vad som är hållbart bostadsbyggande och kan bana vägen för innovativa arkitektoniska bostadslösningar.

Därutöver föreslås Statens konstråd få ett anslag på 20 miljoner kronor årligen för att verka för stärkt kunskapsutveckling för offentlig konst i gestaltning av gemensamma miljöer, så att konst, arkitektur, form och design kan samspela i olika ny- och ombyggnadsprocesser.
Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden med hållbarhetsfokus ska vara utgångspunkten när Sverige ska leda arbetet i Nordiska ministerrådet 2018. Att regeringen, inom ramen för det svenska ordförandeskapet, aviserar en plattform för hållbarhetsfrämjande arkitektur och design är viktigt för oss.

Det är en mängd glädjande nyheter i denna budgetproposition och de föreslagna åtgärderna flyttar fram arkitekternas och arkitekturens positioner. Äntligen börjar Sveriges Arkitekters mångåriga påverkansarbete bära frukt.

Margareta Wilhelmsson är samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *