Arkitekt(h)en – utskottet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor - Sveriges Arkitekter

Arkitekt(h)en är Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
Det bildades under våren 2015 efter beslut på förbundsstämman 2014.

AKTUELLT

Utskottets övergripande uppgift är att vara styrelsens och kansliets stöd i arbetet med att öka jämställdheten och mångfalden inom Sveriges Arkitekter, kåren och arkitekturen. I samråd med Sveriges Arkitekters styrelse och genom Sveriges Arkitekter ska utskottet:

  • bidra till att förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten gällande jämställdhet och mångfald,
  • fortsätta arbeta med förslag till styrdokument som redogör för Sveriges Arkitekters kortsiktiga och långsiktiga strategiska arbete gällande jämställdhet, mångfald och diskriminering,
  • stödja och vara samtalspartner till Sveriges Arkitekters olika arbetsorgan och kansli, i jämställdhets- och mångfaldsfrågor,
  • höja medvetenheten, kompetensen och kunskapsnivån om jämställdhet och mångfald, gällande normer och diskriminering inom Sveriges Arkitekter,
  • följa upp det systematiska arbetet kopplat till jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom Sveriges Arkitekter.

Vad betyder namnet Arkitekt(h)en?

”Hen” utgör ett ifrågasättande av vem dagens och framtidens arkitekt egentligen är. Med diskrimineringslagen som grund arbetar utskottet för att öka möjligheterna för dagens och framtidens arkitekter. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder bör möjligheten att ha en karriär som arkitekt vara lika för alla.

Varför finns vi?

I november 2014 röstade Sveriges Arkitekters stämma igenom en motion som behandlade diskrimineringsgrundade frågor. Motionen angav ”att Sveriges Arkitekter under nästkommande verksamhetsperiod utreder och tillsätter en person eller grupp som ansvarar för diskrimineringsgrundade frågor inom organisationen och arkitektkåren som helhet” samt ”att arbetet presenteras och utvärderas på stämman 2016”. Utskottet Arkitekt(h)en utgör denna grupp.

Läs motionen:
Motion: Utredning och initiering av rättviseutskott


Vilka är vi?

Idag utgörs utskottet av ledamöterna:
Pernilla Wåhlin Norén SAR/MSA
Cajsa Winge A MSA
Johan Olsson SAR/MSA
Sofia Eriksson P/MSA
Sizar Failli A/MSA
Anna Lundvall LAR/MSA
Linnea Sundström arkitektstudent BTH

Hur arbetar vi?

Utskottet har i uppdrag från Sveriges Arkitekters styrelse att arbeta utifrån ett antal riktlinjer med vissa specifika områden. Utöver detta arbetar utskottet fritt baserat på personligt engagemang.

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du tips och idéer på vad du vill att utskottet ska arbeta med? Tveka inte att höra av dig till oss! Du är även välkommen att höra av dig till utskottet om du upplever att du blivit diskriminerad eller på annat sätt behöver hjälp med något kopplat till vårt uppdrag. Du når oss på arkitekthen@arkitekt.se