ARKiS Arkitektur i skolan - övergripande mål - Sveriges Arkitekter

SA_Ark i skola_lila

Arbetsgruppen har som mål att skapa medvetenhet i samhället och framför allt i skolan om arkitekturen och den byggda miljöns betydelse. Långsiktigt kan detta skapa kunniga bostads- och byggnadskonsumenter och beslutsfattare samt en byggbransch som bygger med större kvalitet.

Arkitektur finns i den nya läroplanen GY11. På gymnasiets teknikprogram finns: Hållbart samhällsbyggande och Arkitektur hus som är obligatoriska inom inriktningen Samhällsbyggande och miljö. Arkitektur rum är en valbar kurs. Nu behövs det lärarkompetens i arkitektur! Att verka för kompetenshöjning inom gymnasieskolans lärarkår – alternativt pedagogikutveckla arkitekter är en av våra viktigaste frågor.

Vi vill att arkitekturpedagog ska vara en yrkestitel som står för en kunskap om såväl arkitektur som pedagogik och vi ser att det behöver skapas möjligheter att utbilda sig till arkitekturpedagog.

ARKiS arbetar också för att få in barnperspektivet i planeringen, inte minst genom barnkonsekvensanalyser. Barn och unga kan vara delaktiga i planering och medverka utifrån sina förutsättningar. Den arkitekturpolitik som Sveriges Arkitekter ska arbeta fram, behöver ta upp dessa frågor.

Övergripande mål

ARKiS Arkitektur i skolan arbetar:

  • för att arkitekturen, den byggda miljön och det offentliga rummet ska användas som läromedel och kunskapskälla
  • för byggnadskulturen – att grundlägga och levandegöra det byggda kulturarvet
  • för demokrati och medbestämmande – att barn och unga får insikter om och erfarenheter av att delta i samhällsplaneringen och hur den byggda miljön kan påverkas
  • för teknikkunnande – hur praktiska erfarenheter av byggande och byggteknik kan befrämja teknik-, matematik- och naturvetenskapliga ämnen i skolan
  • för att levandegöra arkitekturen, den byggda miljön och det offentliga rummet som en pedagogisk resurs bland såväl barn som vuxna
  • genom att inspirera och stödja arbetsglädjen i barns och vuxnas lärande

 

Kontakt kan enklast tas via e-post eller fax 08-50557705.