Årets julklapp till arkitekterna är ett råd för hållbar stad, lett av riksarkitekten - Sveriges Arkitekter

Margareta Wilhelmsson—21 dec 2017

I dagarna har ett antal samhällsbyggnadspolitiska utredningar, uppdrag och nyheter presenterats av regeringen. Det handlar om gröna städer-stöd, digitaliseringssatsningar i samhällsbyggnadsprocessen och utredningar om standardisering och bostadsfinansiering. En särskilt välkommen julklapp är det nya rådet för hållbara städer som på sikt ska ledas av riksarkitekten.

Nyheten om att regeringen tillsätter ett råd för hållbara städer släpptes lagom till jul i vår medlemstidning Arkitekten. I rådet, som ska ersätta plattformen för hållbara städer, samlas myndighetschefer från ett tiotal myndigheter med ansvar för hållbar stadsutveckling. Rådets uppdrag blir att samverka och föreslå åtgärder som krävs för att de nationella hållbarhetsmålen ska uppnås. Rådet kommer också att ha en expertgrupp knuten till sig och uppdraget ska pågå till maj 2022.

Även om regeringens skrivelse med förslag till mål för hållbara städer inte beslutas av förrän i början av 2018 så avslöjade miljöminister Karolina Skog också nyheten att rådet på sikt kommer att ledas av den utlovade riksarkitekten. Precis som vi föreslog i vårt remissyttrande över utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88). Mycket glädjande för kåren då regeringen tydligt visar att de förstår vidden av vad arkitekter i det offentligas tjänst kan bidra med. I väntan på riksarkitekten utser regeringen Björn Sundin till ordförande för rådet. Han har som tidigare kommunalråd haft ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Detta i Örebro, som utsågs till årets arkitekturkommun 2017 av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund. Kommunen har visat att det går att utveckla arkitektonisk kvalitet och hållbarhetskrav parallellt med en hög byggtakt.

I regeringens budget avsattes också medel för ett nytt stöd för gröna städer. Stödet avser att öka kommunernas möjligheter till åtgärder för stadsnära grönska, ekosystemtjänster i urban miljö och barns utemiljöer. Totalt satsar regeringen 100 miljoner kronor 2018 och vill åren efter valet satsa 500 respektive 550 miljoner. Förordningen som reglerar stödet beslutades på dagens regeringssammanträde. Projekt kan maximalt finansieras upp till 50 procent med stödet medan resten finansieras av kommunen själv. När bostadsbehovet är stort och byggtakten hög är risken stor att små och stora stadsbors behov av grönytor nedprioriteras, ett problem som många landskapsarkitekter och arkitekter i kommunens och statens tjänst möter i sin vardag. Ett stöd för att utveckla eller anlägga nya parker, idrottsplatser och lekparker kan möjliggöra att de bostäder som byggs idag även får omgivande goda livsmiljöer, vilket är långsiktigt hållbart och nödvändigt för folkhälsan.

Regeringen har också i dagarna gett Lantmäteriet och Boverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att främja digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Totalt satsas 30 miljoner kronor under 2018. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson menar att kompetenshöjning och gemensamma standarder kan korta handläggningstider, minska dubbelarbetet och öka transparensen. Angelägna åtgärder för samhället och våra medlemmar.

Igår överlämnade även Kommittén för modernare byggregler sitt delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU 2017:16). Kommittén konstaterar i betänkandet att det finns en samlad uppfattning om att standarder behövs och är en given del i samhällsbyggandet men att grundproblemet är bristande samverkan. Kommittén föreslår därför att det införs en särskild nationell samordnare och ett nationellt myndighetsråd inom byggstandardiseringen samt att villkoren för regeringens medfinansiering av SIS byggstandardiseringsverksamhet ska bli tydligare. Inledningsvis innebär det att säkerställa att SIS underlättar möjligheterna att avgiftsfritt ta del av viss information om byggstandarder innan köp och vidtar åtgärder för att öka deltagandet i de tekniska kommittéerna.

Regeringens utredare Susann Bard presenterade betänkandet Lån och garantier för fler bostäder SOU 2017:108 för förbättrade produktionsinriktade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder. Det som särskilt sticker ut bland förslagen i den utredningen är ett startbidrag för byggemenskaper. En fråga som jag vet att många arkitekter är intresserade av och engagerade i.

Även om vi fortfarande väntar på propositionen En ny politik för arkitektur, form, design och hållbara gestaltade livsmiljöer – i början på nästa år är det senaste budet – så behöver vi inte ha tråkigt under tiden. Det händer mycket spännande i samhällsbyggnadsfrågorna och jag har de nya utredningarna på skrivbordet för läsning och genomgång. Fast, först tänker jag läsa julklappsböckerna som jag hoppas ligger under granen. Brukar dock aldrig ta risken att bli utan så jag tänker runda av en spännande och intensiv första period som samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter med ett självupptaget bokhandelsbesök innan julledigheten. Är du inte klar med klapparna är mitt bästa lästips Mödrarnas söndag (Mothering Sunday) av Graham Swift.  Om du inte hellre sätter tänderna i någon av utredningarna ovan förstås.

God jul & gott nytt år!

Margareta Wilhelmsson är samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter

Kommentarer

  • Jerker södetlind
    december 23, 2017 — 1:23 f m

    Jo. Detta är väl bra men varför envisas ni med att premiera totalt fula och människofientluga hus? Kolla bara oOmslaget till senaste nr av tidskriften Arkutektur. Även kallad "Betongnytt".

  • Göran Lundquist
    december 23, 2017 — 4:02 e m

    Tack för bra sammanfattning, och ber dig se till att byråkratin inte tappar herraväldet. Makt är ett farligt gift.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *