Areamätning och funktionsplanering i byggnader - Sveriges Arkitekter

Stockholm, 2019-06-03

Sveriges Arkitekter avger härmed remissyttrande på SIS-remiss 18245 avseende ftSS 914221, Byggnadsutformning – bostäder – invändiga mått.

Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget till standard.

Sammanfattning

Sveriges Arkitekter anser att:

  • det behövs tydligare motivation och konsekvensbeskrivning för föreslagna ökningar av funktionsmåtten
  • de exempel som redovisas i bilaga A1 – A6 ska tas bort
  • standarden inte ska innehålla lösningar med mått utöver Boverkets föreskrifter eller rekommendationer

SIS standard för byggnadsutformning – Bostäder – invändiga mått är en frivillig standard men används flitigt av projektörer, byggherrar och myndighetsutövare i tillämpningen av BBR och andra föreskrifter och blir därför normgivande för bostadsutformningen. Det är därför av stor betydelse att säkerställa minimimått för tillgänglighet och de funktioner som behövs i en bostad som matlagning, sömn, vila och arbete. Väl definierade och rimliga mått underlättar projektering och lovprövning.

Det finns ett stort behov i samhället för mer varierade och yteffektiva bostadslösningar, inte minst för att man ska kunna erbjuda olika hushåll med olika behov och förutsättningar bostäder med höga boendekvaliteter. Den fysiska tillgängligheten är mycket viktig men en generell ökning av måtten kan göra bostäder mindre tillgängliga för vissa grupper i samhället av kostnadsskäl. Forskning visar också att t ex stora mått i badrum ökar risken för olyckor. De ökade måtten kan också påverka andra bostadskvaliteter negativt som byggnadsljup/dagsljusbeslysning, minskade ytor för umgängesrum osv. Det är märkligt att generellt utan konsekvensanalys eller särskild motivering öka ytmåtten för normalnivå som gjorts i den föreslagna standarden.

Vid vissa tillfällen när ett rum enligt normalnivå ska anpassas för tillfällig sjukdom eller liknande kan man lösa detta med inredning och ommöblering, snarare än genom att öka måtten. Detta bör standarden ta hänsyn till. Idag finns till exempel i normalsortimentet tvättmaskiner som torkar tvätt, köksinredningar med utdragbara avlastningsskivor och köksbord som inte har ben i hörn.

Generellt bör standarden inte heller innehålla möbleringskrav eller utrustningskrav av specifika rum om det inte är nödvändigt för den primära funktionen, t ex att det måste finnas bokhylla i sovrum eller stödhantag i badrum.

I bilagorna A2 – A6 till standarden visas exempel på olika planlösningar. Det har tidigare funnits exempel på vissa rum men i den föreslagna standarden har bilagan kraftigt utökats. Sveriges Arkitekter anser att dessa planlösningsexempel inte ska läggas till standarden. De riskerar att verka normerande vilket vore olyckligt då de i flera fall har en låg bostadskvalitet som djupa, smala och mörka kök. Exemplen följer i vissa fall inte ens den föreslagna standarden.

Den föreslagna standarden har mått och funktionskrav som överstiger Boverkets förtydliganden av kraven i BBR, t ex när det gäller 35kvm lägenheter för en person. Standarden ska inte innehålla krav utöver BBR eller andra föreskrifter. Det samma gäller för referensen till arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2009:2.

Läs remissvaret som PDF