Arbetsgivarens ansvar att utreda - Sveriges Arkitekter

Är du utsatt för trakasserier på din arbetsplats? Då ska du genast anmäla detta till din arbetsgivare! Arbetsgivare som får kännedom att någon blir trakasserad är skyldig att skyndsamt utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Samma skyldighet gäller om det är en praktikant eller inhyrd/ inlånad personal som trakasseras.

Med trakasserier menar vi i denna text både trakasserier som har samband med en eller fler diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier.

Alldeles oavsett om det finns en anmälan från den som är drabbad, så kan en arbetsgivare bli uppmärksammad på problemen på olika sätt och av andra än den som är utsatt. Om misstanke uppstår, t.ex. genom rykten eller iakttagelser så är arbetsgivaren skyldig att utreda om trakasserier har förekommit. Utredningens omfattning beror på omständigheterna i det enskilda fallet men arbetsgivaren ska genom utredningen skaffa sig en egen utredning av vad som har skett, och inte låta det stanna vid att ord står mot ord. Det är viktigt att arbetsgivaren kontinuerligt informerar de närmast inblandade om utredningens gång, och om vilka åtgärder som kommer att vidtas. Om arbetsgivaren bestämmer sig för att inte göra något alls, ska man lämna besked även om detta.

Om utredningen visar att trakasserier har förekommit ska arbetsgivaren genomföra de åtgärder som är rimligt är kräva, återigen så är omfattningen av dessa beroende på omständigheterna i det individuella fallet. Exempel på åtgärder är tillsägelse, erinran/varning, omplacering och i sista hand uppsägning.

Arbetsgivarens utredning- och åtgärdsskyldighet gäller trakasserier som har samband med arbetet, det gäller händelser på arbetsplatsen men även sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstider om det finns ett samband med arbetet.

Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar.