Ändrad möjlighet att få stöd under semester - Sveriges Arkitekter

Tillväxtverket har ändrat sitt ställningstagande kring möjligheterna för arbetsgivare att få stöd för semester under korttidsarbete. Tidigare var det sagt att arbetsgivare skulle få stöd för betald semester. Den informationen ändrades den 14 maj 2020.

För dig som är arbetsgivare innebär det, som Sveriges Arkitekter uppfattar det, i korthet att semestern ligger kvar som beslutad och de anställda har fortfarande rätt till sin ordinarie semester. Skillnaden blir att du inte kommer att få stöd för kostnader för semester.

För dig som är arbetstagare innebär det inte någon direkt skillnad alls. Du har fortfarande rätt till ordinarie semester och arbetsgivaren har inte rätt att dra tillbaka eventuell beslutad semestern. Om arbetsgivaren mot din vilja drar in beviljad semester eller vägrar att lägga ut ordinarie sommarsemester riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig gentemot dig. Om du vill kan du komma överens med arbetsgivaren om att inte ta ut semester under sommaren, oavsett om semestern är beviljad eller inte. Det är dock ingenting du måste gå med på. Tänk på att om du istället går med på obetald tjänstledighet eller liknande så kan det påverka exempelvis a-kassan/inkomstförsäkringen och ersättningar från Försäkringskassan.

Sveriges Arkitekters uppfattning är att semesterlön ska baseras på den ordinarie lönen, inte den lägre lön man får vid korttidsarbete. Med andra ord ska semesterlönen beräknas på samma sätt som om man inte korttidsarbetat.


Från Tillväxtverkets webbplats:

Får arbetsgivaren stödet under arbetstagarens sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Tillväxtverket har tidigare har gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro, eftersom semesterersättning är en del av ersättningen för utförd prestation.

Efter det att regeringen aviserat ett förtydligande av reglerna, så att det tydligt ska framgå att frånvaro, oavsett skäl, icke är stödgrundande, har Tillväxtverket valt att justera verkets ursprungliga ståndpunkt. Syftet med justeringen är att dels att harmonisera rättstillämpning med lagstiftarens intentioner, dels att undanröja tidigare oklarheter som skilda tolkningar har givit upphov till. All semester kommer följaktligen räknas som frånvaro vid beräkningen av det preliminära stödet framgent.

Ytterligare information kring hur inkomna ansökningshandlingar kommer att hanteras, där stödet beräknats med utgångspunkt i att betald och intjänad semester likställs med närvaro, publiceras inom kort.

Läs mer hos Tillväxtverket