Aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen - Sveriges Arkitekter

Den 1 januari 2017 så ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen, arbetsgivaren ska nu förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Detta arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare, vilket vanligtvis är den lokala fackklubben på arbetsplatsen om sådan finns men arbetstagarna kan utse sina egna representanter i en samverkansgrupp.

Arbetsgivaren ska fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg inom följande fem områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsförmåner
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena arbete och föräldraskap

De fyra stegen är:

 1. Undersöka risker och hinder- både reella och hinder i form av attityder, normer och strukturer
 2. Analysera orsaker- d.v.s. reflektera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör
 3. Genomföra åtgärder- både förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
 4. Följa upp och utvärdera- de tre stegen innan. När utvärderingen är klar ska den kunna användas igen i steg 1 ovan.

Utöver de fem områdena ovan så ska arbetsgivaren;

 • Främja en jämn könsfördelning, även på ledande positioner
 • Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
 • Genomföra årliga lönekartläggningar

Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivare med mellan 10-24 anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Även arbetsgivare med färre än 10 anställda ska bedriva ett arbete med aktiva åtgärder, men det ställs inga krav på dokumentation.