2010 års pristagare - Sveriges Arkitekter

En enhällig jury har valt att ge priset till den nya kontorsbyggnaden för Skellefteå kraft. Arkitekt: General Architecture genom Josef Eder.

Arkitekt: General Architecture

Arkitekt: General Architecture

 

Skellefteå Kraft behövde expandera huvudkontoret. Den nya byggnaden har övertagit den gamlas roll som symbol för ekonomisk stabilitet och teknisk framåtanda. Nybyggnadsförslaget har sökt göra detta med respekt, men utan ursäkter. Nybyggnaden förskjuter tyngdpunkten i kvarteret. Den kompakta formen och dess placering ger utrymme för utveckling av området i samband med en framtida utbyggnad av norrbottniabanan. Huvudkontoret är ett kraftfullt och karaktärsfullt hus. Det är ritat och planerat utifrån ett helhetsperspektiv, där byggherren även är brukare och förvaltare. Detta har lett till lösningar och system optimerade till totalkostnaden över en livscykel, där såväl funktionalitet, underhållsapekter och driftskostnader vägts in. Målsättningen har varit att skapa en byggnad i staden som är vacker, funktionell och ekonomisk både idag och om femtio år.

Husets gestaltning utgår från en klassisk arkitektonisk ordning. Det ansluter till Skellefteå Krafts befintliga kontor från sextiotalet, vilket påverkat våningshöjder och modulmått. Byggnadens interiör präglas av öppenhet och ljus. Fasaden är alltid nära. Ett sex våningar högt atrium ligger placerat i byggnadens centrum, intill en kärna med schakt och vertikal kommunikation.

Beställare: Skellefteå Kraft
Arkitekt: General Architecture arkitekter; ansvarig arkitekt Josef Eder
Byggnadsentreprenör och samordnare: NCC

Juryns motivering:
En ny byggnad med stark egen identitet men som samtidigt skickligt fogats till kontorshuset från sextiotalet gör att byggnaderna smälter samman till en enhet såväl exteriört som invändigt.
Byggnadens roll enligt den egna beskrivningen, som symbol för ekonomisk stabilitet och teknisk framåtanda, har kanske fått rent av alltför monumentala dimensioner? Platsen i staden är sådan att monumentaliteten i själva byggnadens uttryck ytterligare stärks, kanske på både gott och ont.
Den genomarbetade gestaltningen med ett sparsmakat materialval och den ovanliga skärpan i detaljerna vittnar om stor skicklighet hos arkitekterna.


Övriga nominerade