Arkitekt utsedd för nytt mediehus i centrala Kalmar

Mediekoncernen Gota Media samt tidningen Barometerns nya mediehus kommer att byggas efter ett förslag från Dorte Mandrup Arkitekter AS, Köpenhamn.

Förslaget från Dorte Mandrup kommer att ytterligare bearbetas, framför allt genom minskningar i volym och ytor samt genom ökad effektivitet av byggnadens funktioner.

Byggnaden planeras för inflyttning under hösten 2012, med reservation för pågående detaljplaneprocess.

PROCESSEN

Parallella uppdrag

Förslaget har utformats efter en årslång process, där från början ca 50 arkitektkontor inbjöds. Efter en gallring, i form av prekvalificering, återstod 6 arkitektkontor för ett parallellt updrag. Dessa sex kontor representerade regionen tillsammans med andra andra nationella och internationella kontor.

Sedan sommaren 2009 har Caruso St John Architects, London samt Dorte Mandrup Arkitekter, Köpenhamn som de två återstående finalisterna utvecklat sina respektive förslag.

Bakgrund

Gota Media AB avser att uppföra en ny byggnad i centrala Kalmar, i ett område som är starkt präglat av stadens kulturhistoriska värden som är av riksintresse. Byggnaden skall vara ett mediehus, dels som huvudkontor för Gota Media AB, dels för tidningen Barometern.

Gota Media AB vill med denna satsning visa att en tydlig hemvist för det fria ordet har en central plats och betydelse i samhällsutvecklingen.

Bedömningsgruppens medlemmar

Sekreterare och projektledare är Rolf Möller ark SAR/MSA, gästprofessor vid Bejing Technical University.