Remiss: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Remiss på regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, UD2016/09273/IU

Vi instämmer med regeringens analys och målsättningar. Från Sveriges Arkitekters sida ser vi inte minst att det är essentiellt att bidra till och stötta en långsiktigt hållbar urbanisering, med bakgrund i den mycket snabba urbaniseringen globalt och att städer i hög utsträckning utgör kärnan i en stad eller ett lands tillväxt och ökad BNP. De mycket viktiga klimat- och miljöfrågorna är starkt förknippade med städernas tillväxt och med riktade insatser kan mycket åstadkommas samtidigt. I ljuset av den nyligen meddelade platsen i FN:s säkerhetsråd ser vi att det finns stora möjligheter att påverka och Sveriges Arkitekter vill bidra i detta arbete. Vi ser att remissen kan stärkas ytterligare i detta hänseende.

I syfte att stärka genomförandet av regeringens mål vill Sveriges Arkitekter tillägga:

  • Den svenska modellen och synsättet kring stadsutvecklingsfrågorna har över tid varit mycket eftertraktade hos internationella samarbetspartners, dels för att vi i Sverige arbetar med en helhetssyn och med att integrera olika sakfrågor i de lösningar som diskuteras, dels för att Sverige fortfarande ligger i framkant vad gäller tekniska lösningar. En annan framgångsfaktor är erfarenheten av att leda i inkluderande processer snarare än projektbaserade insatser, vilket bidrar till att ge kraft på lång sikt istället för enstaka insatser utan garantier för långsiktig effekt.
  • Vikten av svensk representation under Habitat III i Ecuador i år. Utvecklingsagendan, ”New urban agenda” kommer att diskuteras, här kan Sverige bidra och forma grunden för de gemensamma målen och i förlängningen upphandlingar. Representativiteten bör vara bred för att uppnå ett högre syfte och en bred bild av vad urbaniseringen innebär och hur den kan bidra till hållbarhetsmålen.
  • En viktig beståndsdel i att Sveriges röst fortsättningsvis kan göra sig hörd är att ha ett ökat antal personer tillsatta på nyckelpositioner inom de internationella biståndsorganen. Här kan regeringen bidra positivt genom det svenska biståndet. De arkitekter som i dag arbetar ser att de är för få i ett arbete som kan göra skillnad.
  • Regeringen har stora möjligheter att initiera projekt och bredda de landsstrategier som antas i syfte att stärka närvaron internationellt av svenska stadsplanerare och arkitekter. Fler länder kan komma ifråga liksom fler typer av projekt i syfte att stötta urbaniseringen och motverka globaliseringens negativa effekter.
  • Regeringen kan arbeta långsiktigt, strategiskt och tidigt identifiera behov i syfte att medvetandegöra kring svenskt kunnande, svensk teknologi och svensk spetskompetens. Detta kan skärpa upphandlingar och bidra till att fler ges möjlighet att delta i biståndsarbete.
  • Regeringen kan med fördel dela information och sprida kunskap tidigt kring vad som kommer för att förbereda företagen inför stora upphandlingar. Här finns också stora vinster att göra med nationell samordning av anbud som påverkar flera företag och eller sektorer, något som sänker trösklar för i synnerhet små innovativa företag med stora möjligheter att bidra positivt för att genomföra uppsatta mål. I dagsläget ser vi att de större företagen kan verka ”stand alone”, vilket sällan är fallet för de medelstora eller små företagen som dock ofta kan bidra minst lika positivt med spetskunskap och know-how.

Föredragande av remissen är branschchef Charlotta Holm Hildebrand. Beslutande är Tobias Olsson, förbundsdirektör.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *