Katscha, Norrköping. Arkitekt: Arkitektur+Development. Foto: Ingrid Reppen

 

Vill du vara med och arbeta för en bättre arkitektur och ha möjligheten att påverka framtiden? Som förtroendevald i Sveriges Arkitekter har du stor chans att få inflytande över förbundets verksamhet och utveckling framöver. Ta chansen att kandidera själv eller nominera någon annan som du tror skulle passa för uppdraget.

Det är Sveriges Arkitekters styrelse som beslutar om tillsättningarna och till sin hjälp har de en valberedning. Personerna väljs på två år, från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2019. Arbetet är ideellt men Sveriges Arkitekter står för förtroendevaldas resor och övernattningar. Du får också en biljett till Arkitekturgalan. Som ordförande i en akademi, ett utskott eller ett råd får du också ett arvode om 0,1 prisbasbelopp per år.
Läs mer om vår organisation.

Akademin för arkitektur
Akademin är ett forum för ämnesutvecklande samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt i arkitekturfrågor.
Akademin är en kunskapskälla för organisationens arbete, och utbyte mellan akademin och övriga arbetsorgan är av stor vikt.
Akademin utser prisjuryer och för diskussionen inom sitt verksamhetsområde.
Läs mer om just akademin för arkitektur här.

Akademin för fysisk planering
Akademin är ett forum för ämnesutvecklande samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt i arkitekturfrågor.
Akademin är en kunskapskälla för organisationens arbete, och utbyte mellan akademin och övriga arbetsorgan är av stor vikt.
Akademin utser prisjuryer och för diskussionen inom sitt verksamhetsområde.
Läs mer om just akademin för fysisk planering här.

Akademin för inredningsarkitektur
Akademin är ett forum för ämnesutvecklande samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt i arkitekturfrågor.
Akademin är en kunskapskälla för organisationens arbete, och utbyte mellan akademin och övriga arbetsorgan är av stor vikt.
Akademin utser prisjuryer och för diskussionen inom sitt verksamhetsområde.
Läs mer om just akademin för inredningsarkitektur här.

Akademin för kulturmiljö
Sveriges Arkitekter startar en ny akademi för kulturmiljö i syfte att synliggöra dessa viktiga frågor mer i organisationen och föra en samhällsdebatt. I denna grupp behöver du inte vara arkitekt för att engagera dig.

Akademins uppdrag är att leda och utveckla strategier för arkitektur och kulturmiljö i Sverige och ska

 • behandla ovanstående som en framtids- och hållbarhetsfråga,
 • hålla sig à jour med den internationella utvecklingen i ämnet,
 • samverka med institutioner som arbetar med kulturmiljövård,
 • leda det offentliga samtalet i ämnet genom att initiera debatter och symposier,
 • skriva om ämnet och med fördel ge ut böcker i ämnet/medverka i böcker/tidskrifter om ämnet.

Akademin för landskapsarkitektur
Akademin är ett forum för ämnesutvecklande samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt i arkitekturfrågor.
Akademin är en kunskapskälla för organisationens arbete, och utbyte mellan akademin och övriga arbetsorgan är av stor vikt.
Akademin utser prisjuryer och för diskussionen inom sitt verksamhetsområde.
Läs mer om just akademin för landskapsarkitektur här.

Arkitekt(h)en
Utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Utskottets övergripande uppgift är att vara styrelsens och kansliets stöd i arbetet med att öka jämställdheten och mångfalden inom Sveriges Arkitekter, kåren och arkitekturen.
I samråd med Sveriges Arkitekters styrelse och genom Sveriges Arkitekter ska utskottet

 • bidra till att förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten gällande jämställdhet och mångfald,
 • verka för att öka mångfalden i rekrytering till arkitekturskolorna,
 • utarbeta ett förslag till styrdokument som redogör för Sveriges Arkitekters kortsiktiga och långsiktiga strategiska arbete gällande jämställdhet, mångfald och diskriminering,
 • stödja och vara samtalspartner till Sveriges Arkitekters olika arbetsorgan och kansli, i jämställdhets- och mångfaldsfrågor,
 • höja medvetenheten, kompetensen och kunskapsnivån om jämställdhet och mångfald, gällande normer och diskriminering inom Sveriges Arkitekter,
 • följa upp det systematiska arbetet kopplat till jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom Sveriges Arkitekter.

Läs mer om Arkitekt(h)en här.

Utbildningsutskottet
Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar. Gruppen bör bestå både av arkitekter som arbetar på arkitektskolorna, praktiserande arkitekter och studenter. Gruppen ska samarbeta med invalsnämnden och akademierna när det gäller utbildningspolicyn och övriga närstående utbildningar.
Läs mer om nuvarande Utbildnings- och forskningsutskottet.

Uppdrag 2017–2018:

 • Bereda en revidering av Sveriges Arkitekters utbildningspolicy.
 • Vara stöd till styrelsen i diskussioner med Beckmans och Luleå Tekniska Universitet för att de ska examinera arkitekter.
 • Fortsätta samla kunskap om övriga närstående arkitektutbildningar och utreda om de kan examinera arkitekter.

Företagarrådet
Företagarrådet utgörs av representanter för de företag som är anslutna till Företagarservice och fungerar som förankrande och rådgivande referensgrupp för planerade aktiviteter och frågor för företagarmedlemmar.

Här kan du föreslå dig själv eller andra personer. Vill du föreslå nomineringar till mer än en grupp går det bra att skicka flera formulär. 

Skicka dina förslag här

Jag vill till... (välj grupp i rullgardinsmenyn)

...föreslå följande person/er för nominering (för- och efternamn):

Jag som föreslår heter