Program Almedalen 6 juli - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

ONSDAG 6 juli

Tak över huvudet – (bo)stadsplanering i akuta situationer

Kl. 09.00–09.50, arrangör Stockholms Arkitektförening

Vad handlar det om? 
Under vintern och våren har behovet av en stor mängd nya bostäder för de som flytt till Sverige, i kombination med den bostadsbrist som redan råder, väckt en diskussion om hur denna utmaning ska lösas på ett sätt som ger långsiktigt hållbara boendemiljöer. Behoven är akuta, men valet av lösningar kommer påverka samhällsutvecklingen på lång sikt. Erfarenheten visar att många lösningar som var tänkta att vara tillfälliga istället permanentas, och där uppstår en risk för att kortsiktigt tänkande snarare skapar problem på sikt än löser dem. Samtidigt innebär det stora underskottet av bostäder i dagens situation att det som byggs nu kommer behövas för lång tid framöver. Därmed finns också stor potential att ta situationen som en möjlighet att skapa långsiktigt kvalitativa stadsmiljöer, med bra underlag för service, handel och kultur. För att lyckas med det behöver arkitektkårens kunskaper om gestaltning och planering tas tillvara i processen. Hur kommer vi dit?
Stockholms Arkitektförening har bjudit in personer med olika bakgrund och perspektiv på denna fråga till onsdagens frukostseminarium i arkitekturträdgården. Korta presentationer följs av samtal och diskussion.

De medverkar:
Helena Olsson, Urban advisor på UN Habitat, Afghanistan.
Agera i tider av akuta situationer – exempel från Afghanistan
UN-Habitat har arbetat med lokala utvecklingsråd i över två decennier i Afghanistan för att främja säkrare och fredliga städer. Vikten av delaktighet har varit kärnan. Genom den så kallade ”Peoples process” som består av olika processteg, utvecklas projekten genom boendes idéer och intressen med stöd av lokala myndigheter.
Peter Ullstad, arkitekt SAR/MSA, arkitekt på CoDesign
Asylbostäder, tillhörighet och långsiktighet
Bakgrund för asylbostädernas villkor i Sverige/Stockholm. Projektet Fristad syftar till att förbättra de asylsökandes situation genom att utgå från individens behov och uppnå dessa genom arkitektoniska lösningar. Övertygelsen är att alla människor behöver känna tillhörighet. Med utgångspunkt i aktiviteter och individers gemensamma intressen tror vi att bostaden och lokalsamhället kan vara en plattform för människor att interagera och integreras.
Åsa Dahlin, Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Stockholms stad
I höstas presenterades en stor rapport som visade hur Stockholm under de senaste decennierna haft en kraftigt ökande segregation. Detta är kopplat till den stadsplanering som bedrivits under samma period. Hur drar vi lärdomar av detta för framtiden?
Andreas Martin Löf, arkitekt MSA, Arkitekt, ägare AML
Snabba hus med hög kvalitet
Konceptet för snabba hus innebär en kombination av extrem rationalisering och standardisering, och hög nivå av arkitektonisk gestaltning. Om framtiden tillhör de snabba lösningarna med hög grad av prefabricering, hur görs de till en kvalitativ boendearkitektur?

 

Så gör vi Sveriges universitet och lärosäten till en plats för alla

Kl. 10.00–10.50, arrangör Akademiska Hus

Vad handlar det om? 
En av de viktigaste faktorerna för innovation är möten med mångfald i såväl kompetens som bakgrund. Hur inkluderande är de miljöer som ska säkra vår framtida kompetensförsörjning? Förblir kritiska resurser outnyttjade?
Hur blir våra universitet och lärosäten en mer inbjudande plats för människor med olika etnisk och kulturell bakgrund och olika socioekonomiska förutsättningar? Akademiska Hus presenterar en studie som beskriver hur gymnasieungdomar tänker och väljer. Studien baseras på intervjuer med blivande studenter utanför Stockholms innerstad om hur de tänker inför sitt val till högskolan. Välkommen till ett samtal om campusmiljöernas betydelse för integration och rekrytering!

De medverkar:
Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH med ansvar för utbildningens roll i samhället och studentrekrytering både nationellt och internationellt, Frida Hellström, läkarstudent och ordförande i Medicinska föreningen på Karolinska institutet, Christer Larsson, arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och regeringens särskilda utredare för Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, Viktoria Walldin, socialantropolog på White arkitekter, Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA och fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, Ingela O Wettermark, fastighetsutvecklare på Akademiska Hus

 

Stadsbyggandet har mer än bostadsbrist på agendan

Kl. 11.00–11.50, arrangör Sweco Architects

Beskrivning av samhällsfrågan
Vi ser det omfattande byggandet som en chans att ta itu med svåra frågor som integration, hållbarhet och jämlika livsvillkor i stora och små städer. Utmaningen är att bygga bostäder och skapa närhet till samhälleliga resurser och fungerande ekosystem. Stadsbyggandet behöver baseras på helhetssyn.
Bostadsbristen diskuteras intensivt och ofta i termer av ’bristande tillgång på mark’, ’bristande arbetskapacitet’ eller ’omständliga planprocesser’. Vi ser det omfattande byggandet vi står inför som en möjlighet att ta itu med viktiga frågor som integration, hållbarhet och jämlika livsvillkor i stora och små städer. Hållbara städer skapas inte genom checklistor, energifönster och utegym. Det krävs en välgrundad förståelse för städers och samhällens byggda strukturer och de förutsättningar som dessa skapar för människors vardagliga liv. Det krävs helhetssyn och inte områdesplanering. Det krävs förutsättningar för utbyte och inte mer av åtskillnad och segregation. Det krävs att ekosystemtjänster ges plats i staden. Nyckeln är att förstå staden som platsen där olika system behöver få samexistera och fungera integrerat. Människors enskilda och kollektiva behov behöver stå i centrum och då blir helhetssyn och långsiktighet centrala ledord.

De medverkar:
Ann Legeby, planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco Architects Göteborg, forskare vid Arkitekturskolan KTH, Kajsa Crona, arkitekt sar, studiochef Göteborg, adj. professor boendets arkitektur Chalmers Tekniska Högskola, Björn Ekelund, arkitekt msa, Sweco Architects Stockholm, lektor i stadsbyggnad, Luleå Universitet, Patrik Faming, planeringsarkitekt P/MSA, Planering och Bygglov, Boverket, Irene Molina, professor i kulturgeografi, Uppsala Universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning, Stephan Cedergren, Fastighetskontoret Göteborg

 

Hur kan dialog lokalt och globalt utveckla nya former för stadsutveckling? 

Kl. 12.00–12.50, arrangör Kalejdohill, HSB Norra Storstockholm, Veidekke Bostad och Einar Mattsson

Vad handlar det om? 
Är det shoppingcentrer eller våra bärbara skärmar som definierar vår tids mötesplatser?
Om Folkparken som mötesplats gav svar på flera behov sprungna ur den 2.a industriella revolutionen. Hur ser 4:e industriella revolutionens mötesplatser ut? Medborgardialog, flexibilitet, globalisering och urbanisering är alla utmaningar som ställer krav kräver på nya processer i svensk och internationell bostadsutveckling. Kan temporära konst- design- och arkitekturinstallationer skapa nya vägar framåt långt innan husen står på plats? Det här är frågeställningar som projektet Kalejdohill ställer sig långt innan husen står på plats.

De medverkar:
Claes Thunblad (S), Kommunstyrelsens ordförande, Järfälla kommun, Håkan Berg, vd HSB Norra Storstockholm, Kristian Ericsson, Affärsutvecklingschef Veidekke Bostad AB, Per Jutner, VD Einar Mattsson Projekt AB, Mia Lundström, Projektledare Kalejdohill, Mårten Leringe, arkitekt SAR/MSA, C.F. Moller Arkitekter
Moderator: Emma Jonsteg, arkitekt SAR/MSA, vd Utopia Arkitekter

 

Hur kan en utveckling av stadens form gynna hälsan?

Kl. 13.00–13.50, arrangör Sweco Architects

Vad handlar det om?
Stadens form och rummens gestaltning påverkar såväl hur och när vi rör oss liksom vårt mentala välbefinnande. Men hur påverkar i sin tur livskvalitet och hälsa stadsliv och stadens attraktivitet? Det talas ofta om platsbrist i attraktiva lägen och hur vi ska lösa bostadsbristen, om hur vi kan minska behovet av bilen, skapa bättre hälsa och samtidigt skapa fler bostäder.
Hur konkretiserar vi målen och låter dem komma till uttryck i urban form och gestaltning?

De medverkar:
Susanne Bäckström, planeringsarkitekt FPR/MSA, Linda Hartzell, stadsplanerare ochDaan Cedergren, arkitekt SAR/MSA, regionchef Husbyggnad, Stockholm, Sweco Architects.

 

Hur kan enighet skapa mer stad med fler och bättre bostäder – och dessutom snabbare?

Kl. 14.00–14.50, arrangör Strategisk Arkitektur

Vad handlar det om?
Hur kan visionsstyrd stadsutveckling vara en viktig nyckel i dagens bostadsbrist? Och hur kan utdragna planprocesser bli kortare, enklare och ge bättre resultat?
Under seminariet delar Strategisk Arkitektur med sig av erfarenheter från knäckfrågor i utvecklingsprojekt som tex det aktuella Haninge Centrum som utvecklas från 50-talsförort till småstad genom förtätning. Ett antal frågeställningar diskuteras med några inbjudna nyckelpersoner inom stadsutveckling. Hur kan en tydlig och gemensam vision i projekt skapa mer stad med fler och bättre bostäder? Hur kan vi skapa enighet hos aktörer och intressenter i stora utvecklingsprojekt? Hur skapas åtaganden från olika aktörer och vad är värdet av att de består? Hur kvalitetssäkras resultatet i stadsutvecklingsprocesser och hur hindrar vi att tidplan och slutresultat sinkas?

De medverkar:
Jan Ytterborn, arkitekt SAR/MSA, projektansvarig arkitekt, Strategisk Arkitektur, Maria Börtemark, vd, Strategisk Arkitektur, Ola Jansson, affärsutveckling, Skanska Sverige, Kent Persson, utvecklingschef, Heimstaden, Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun

 

Arkitektur för ett hållbart Gotland – hur lyckas vi med det?

Kl. 15.00–15.50, arrangör Sveriges Arkitekter Gotland

Vad handlar det om?
Vi klarar inte att skapa hållbar utveckling av Gotland på egen hand. Vi frågar därför dig med intresse för ön. Vill du vara med och ge förslag till hur den hållbara utvecklingen ska formas?
Seminariet genomförs i Open Space, en mötesform där alla som deltar bidrar med sin kunskap i samtalsgrupper som summeras och diskuteras i en panel. Gotland och Visby har unika egenskaper genom att både vara tätort med en stor stads invånarantal under sommarsäsongen och en glesbygd. Det finns en nära koppling mellan stad och land både fysisk som ”mentalt”. Vad kan arkitekter och andra samhällsengagerade lyfta fram för unika värden som kan ligga till grund för en hållbar utveckling av bo(stads)byggnad? Vilka är Gotlands behov? Tema: att färdas hållbart över Östersjön, att bo på en ö, resurssmart gestaltning och hushållning av till exempel vatten och energi, arkitekt(kul)tur som drivkraft.

De medverkar:
Adam Jäghammar, projektledare Ung Företagsamhet Gotland, Christian Runeby, enhetschef, Riksantikvarieämbetet, Jacqueline Raymond, Salthamn, entreprenör och livsnjutare, Johanna Wiklander, stadsarkitekt Linköpings kommun, Ludmilla Larsson, arkitekt MSA, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Rebecka Tarschys, arkitektur- och formskribent, Simon Härenstam (M), Nya Moderaterna Visby
Moderator: Therese Sonehag, arkitekt SAR/MSA, Riksantikvarieämbetet

 

Är vårt sätt att bedriva stadsbyggande i Sverige hopplöst på efterkälken?

Kl. 16.00–19.00, arrangör Nätverket för värdeskapande stadsbyggande

Vad handlar det om?
Allt för ofta vittnar resultaten dessvärre om att det råder brist på vilja att lära om och tänka nytt. Men om vi ska lyckas i vår strävan mot att skapa större beständiga värden för samhället så måste vi ompröva vårt tankesätt och våra metoder. Hur kan vi bli bättre på att stöpa om våra processer baserat på de stora kunskaper och goda erfarenheter som trots allt finns, både i Sverige och vår omvärld? En allt mer komplex samtid och framtid ställer högre krav på tvärdisciplinära arbetssätt, vilket också väcker frågan om vad vi kan lära oss från andra branscher. Under seminariet får vi lyssna till Lisa Lindström, vd på Doberman, som berättar om sina erfarenheter av designmetodik från arbetet med digital kommunikation och tjänsteutveckling. Tillsammans med nätverkets initiativtagare Göran Cars och Emma Jonsteg diskuterar hon hur dessa erfarenheter kan tillämpas i arbetet med komplexa projekt inom stadsbyggande.

De medverkar:
Emma Jonsteg, arkitekt SAR/MSA, vd, Utopia arkitekter, Göran Cars, professor, KTH, Lisa Lindström, vd, Doberman, Veronica Hejdelind, projektledare, Utopia arkitekter


Tillbaka till Almedalssidan