MEM:s resestipendium - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Stipendiet delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin bana.

MEM:s stipendiefond instiftades 1973 av Svenska Arkitekters Riksförbund för att hedra minnet av arkitekten och tecknaren Mats Erik Molander som också var organisationens ordförande 1966-68.

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack. Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess.

Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Stipendiaten utses av fondens styrelse, som består av tre representanter från Sveriges Arkitekter och två från Svenska Tecknare.

Ansökningsblankett skickas tillsammans med examensbevis/studieintyg samt arbetsprover om minst tre eller högst fem teckningar i original (ej målningar eller färglagda teckningar) till Sveriges Arkitekter senast den 1 december (poststämpel gäller). Arbetsproverna ska vara monterade på kartong (max A1) för att inte skadas i hanteringen.

Ansökningsblankett MEM 2017

Skicka till: Sveriges Arkitekter, MEM-stipendiet, Box 5027, 102 41 Stockholm eller med bud till Storgatan 41, Stockholm.

Teckningarna returneras ej utan särskild förfrågan. Vill du ha dina teckningar i retur, vänligen ange det på anmälningsblanketten, och paketera dina teckningar så att emballaget kan användas även för retur. Förslag inlämnade från Stockholmsområdet hämtas på kansliet efter avslutad bedömning, efter ök med kansliet genom mail.


 

2017 års MEM-stipendiat blev Mikaela Cleve, examinerad från Royal College of Art.

Ett hedersomnämnande delades ut till Lovisa Axellie, student från SLU Ultuna.

 


MEM-stipendiater


Mikaela Cleve, examinerad från Royal College of Art, har tilldelats MEM:s resestipendium för 2017. Ett hedersomnämnande delades ut till Lovisa Axellie, student från SLU Ultuna.

Kristina Ullberg, student på Lunds Tekniska Högskola, har tilldelats MEM:s resestipendium för 2016. Ett hedersomnämnande delades ut till Rasmus Westman, student på KTH, Arkitekturskolan i Stockholm,

MEM:s stora resestipendium 2014 går till Lovisa Lindström och MEM:s lilla resestipendium 2014 till Kristina Nenzén (upphovsman till teckningen intill).