Valberedning - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tipsa valberedningen!
I november håller Sveriges Arkitekter stämma. Hjälp oss med tips på förtroendevalda till styrelse, akademier, med flera arbetsgrupper. Vill du själv vara med och forma förutsättningarna för branschen eller känner du någon annan som passar? Lämna dina förslag före den 3 maj!

Jag som föreslår heter

Jag vill tipsa om följande person:

Till:

Motivering:

Vilka sitter i valberedningen?
Ordförande: Örjan Wikforss arkitekt SAR/MSA Ledamöter: Ylva Åborg, arkitekt SAR/MSA, Patrik Jansson, planeringsarkitekt FPR/MSA, Johanna Good, landskapsarkitekt LAR/MSA, Katarina Kempe, arkitekt MSA, Henning Undeland, landskapsarkitekt LAR/MSA och Frida Wanselius, arkitekt SIR/MSA.

Vad gör valberedningen?
Valberedningen ger förslag till stämman på de personer som ska sitta i Sveriges Arkitekters styrelse, nämnder och vilka som ska vara ordföranden på stämman. Sveriges Arkitekters styrelse har ansvar för att verkställa stämmans beslut och leda förbundets arbete. I arbetet ingår att utveckla policies och ställningstaganden samt att föra förbundets arbete framåt. Styrelsen träffas 6 gånger per år.

Vad gör de olika nämnderna?
– Invalsnämnden behandlar frågor om medlemskap och rätt till yrkestitel enligt Sveriges Arkitekters regler.
– Etiska nämndens uppgift att bevaka och handlägga ärenden enligt de etiska reglerna för Sveriges Arkitekter.
– Tävlingsnämnden ansvarar för Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet, främst genom att granska tävlingsprogram, utse ledamöter i tävlingsjuryer och verka för att arkitekttävlingsverksamheten utvecklas kvalitativt.

Kontakta valberedningen