Ta betalt för jobbet! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—17 Feb 2015

Arkitekter är en yrkeskår som älskar sitt arbete. Jag tror nästan aldrig att jag har hört en arkitekt säga något annat än att arbetet är roligt och utvecklande. Arkitekter har också en hög yrkesstolthet och vill leverera resultat med högsta kvalitet. Det gäller båda arkitektföretagen gentemot beställare och den anställde arkitekten gentemot sin arbetsgivare. Yrkesstolthet är en berömvärd egenskap som skapar skickliga yrkesmänniskor och det har kåren all heder av.

Ibland kan dock yrkesstoltheten gå ut över lönsamheten. För väldigt många arkitekter är det viktigare att resultatet är av högsta klass än att de får betalt för sina arbetsinsatser. Ibland är det den anställde som av eget intresse förfinar resultatet i det oändliga, ibland är det chefer som, mer eller mindre uttryckligt, signalerar att det inte finns utrymme för övertidersättning i ett projekt, men att detta inte får gå ut över kvaliteten på arbetet. Det får till följd att en stor del av den totala mängden arbete som sker i branschen består av oavlönat, eller för lågt prissatt arbete.

Den anställde arbetar övertid som hen inte får betalt för. Antingen på grund av att hen själv har högre krav på sin arbetsprestation än vad beställaren vill betala för, eller på grund av att hens arbetsgivare vill leverera ett bättre arbetsresultat än vad beställaren vill betala för. Företaget å sin sida levererar mer till sin beställare än vad det får betalt för. Det blir en ond cirkel med oavlönat övertidsarbete av de anställda som säljs till för lågt pris. Det skapas en branschkultur som utnyttjas av andra aktörer i byggbranschen som är koncentrerade på lönsamhet och vinstmaximering. Det oavlönade arbetet håller tillbaka prisutvecklingen på arkitektarbetet och är med stor sannolikhet en av anledningarna till att priserna på arkitektarbete bara utvecklats blygsamt trots år av högkonjunktur.

En första åtgärd för att komma till rätta med branschens lönsamhetsproblem är att synliggöra, betala och debitera det oavlönade arbetet så att ersättningen hamnar där den hör hemma, det vill säga hos den som har gjort jobbet. Idag hamnar ersättningen för detta arbete hos andra, utanför arkitektbranschen.

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.