Studenterna omorganiserar sig! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

På årsmötet i januari 2018 beslutade Sveriges Arkitekter Studenterna att förändra sina stadgar. Sveriges Arkitekters stämma 2018 bekräftade dessa ändringar samt ändrade Sveriges Arkitekters stadga i enlighet med detta. Med detta inlägg vill vi kortfattat lista de förändringar som stadgeändringarna innebär.

Varför omorganisera?

Målsättningen är att de nya stadgarna kommer underlätta ideellt arbete för Sveriges Arkitekters studentmedlemmar, både lokalt och nationellt. Förhoppningen är att den nya organisationen blir mer effektiv och flexibel samt att en större del av budgeten går till verksamhet som alla medlemmar kan ta del av. 

Vad innebär stadgeändringarna konkret?

  • Sveriges Arkitekter Studenterna får en mindre styrelse med fem personer. Tidigare bestod styrelsen av 13 personer. De fyra som utgjorde presidiet drev styrelsearbetet och övriga nio var både ledamöter i styrelsen och ordförande i sin respektive studentavdelning. Vi tror att det nya upplägget kan göra att engagerade studenter får bättre förutsättningar att driva de frågor eller projekt som de är intresserade av. Styrelsen kommer att kunna fokusera mer på den nationella verksamheten medan de som vill engagera sig lokalt eller ansvara för enskilda projekt får bättre möjlighet att göra det. Viktigt att betona är att förändringen inte ska riskera att organisationen erbjuder medlemmarna färre tillfällen att träffas, vi ser snarare en öppning för en friare form för möten, arbetssätt och projekt. Förhoppningen är att fler studentmedlemmar ska kunna ta del av och bidra till den verksamhet som studentorganisationen erbjuder.
  • Alla studentavdelningar slås ihop till en valkorporation för Sveriges Arkitekter och bildar en nationell studentavdelning (idag finns nio). De lokala studentavdelningarna finns kvar på varje skola men samlas inom Sveriges Arkitekter Studenterna. Detta påverkar inte verksamheten på skolorna särskilt mycket, men gör att ombuden vid Sveriges Arkitekters stämma väljs nationellt istället för lokalt. Detta kan i praktiken innebära att Studenterna får skicka färre ombud till stämman, men ger däremot en större möjlighet att fylla alla platser och se till att de som åker är väl förberedda och kan representera studentmedlemmarna på bästa sätt.
  • Valberedningen blir en större grupp och får ett utökat uppdrag i form av att bereda val till ombud vid Sveriges Arkitekters stämma som hålls jämna år. Det är av största vikt att stämmoombuden representerar den bredd som finns hos medlemmarna, och valberedningen ska sträva efter detta.

Här delar vi de dokument som är eller har varit underlag till beslut:

Har du frågor om hur omorganiseringen kan komma att påverka ditt engagemang så hör av dig till  studentsamordnare Sara

Vill du vara med och utveckla Sveriges Arkitekter Studenterna lokalt där du är och driva projekt tillsammans med andra studenter? Kontakta styrelsen som finns på din skola eller dela med dig av dina idéer och önskemål direkt till den nationella styrelsen.