Stadgar för Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Gällande stadgar för SAVGs arkitekturpris har antagits på ett allmänt medlemsmöte 28 april 2015.

ALLMÄNT
1. Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) delar vartannat år ut ett pris till ett byggnadsverk eller en grupp av byggnader, som uppförts inom föreningens geografiska område under de två föregående kalenderåren och som är resultatet av gott arkitektarbete.
Priset heter Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris.
Priset avser att öka intresset för god byggnadskonst i regionen. Det kan delas ut för ny- eller ombyggnad av hög konstnärlig klass, men också för mer vardaglig ny- eller ombyggnad, där resultatet nått påtagligt högre kvalitet än vanligt. Det avser dock ej en rent antikvarisk restaurering.
Priset delas ut senast i november varje ojämnt år.

JURY
2. Pristagare utses av en jury bestående av tre ledamöter var av en är ordförande. Mandatperioden är fyra år. Ordföranden har utslagsröst i juryn.

VAL AV JURYLEDAMÖTER
3. Juryledamöter föreslås av Sveriges Arkitekter Västra Götalands valberedning.
Val av juryledamöter sker i samband med Sveriges Arkitekter Västra Götalands årsmöte eller allmänt medlemsmöte. I samband med val av nya ledamöter väljs även ordförande i juryn för de närmsta två åren.
Valberedningen skall i sitt förslag eftersträva att alla ledamöter inte byts vid samma tillfälle. Omval av ledamot får ske en gång.

JURYARBETE
4. Juryn bör arbeta efter Sveriges Arkitekters rutiner för juryarbete.
5. I första steg ska juryn välja ut ett antal byggnadsverk eller grupper av byggnader, som nomineras till priset. Pristagaren utses bland de nominerade objekten.
6. Arbetet inför nomineringar ska kännetecknas av öppenhet. Juryn bör uppmuntra inlämnande av förslag från medlemmar i Sveriges Arkitekter såväl som allmänhet.
7. Juryns val av nominerade ska tillsammans med skriftliga motiveringar meddelas styrelsens presidium senast en vecka före nomineringarnas annonsering. De nominerade ska underrättas mellan en till tre veckor före nomineringarnas annonsering. Nomineringar är konfidentiella fram till tidpunkten för deras annonsering.
De nominerade förslagen kan ställas ut och på annat sätt göras kända innan prisutdelningen äger rum.
I undantagsfall kan juryn välja att inte genomföra nomineringsarbetet. Om detta sker ska motiv anges till styrelsen.
8. Juryns val av prisvinnare såväl som motiveringen är konfidentiella fram till tidpunkten för prisutdelning. I samband med prisutdelningen ska skriftlig motivering överlämnas till Sveriges Arkitekter Västra Götalands styrelse.
I undantagsfall kan juryn välja att inte dela ut priset. Om detta sker ska motiv anges till styrelsen senast tre veckor innan planerad prisutdelning.

PRISET
9. Mottagaren av priset behöver ej vara ansluten till Sveriges Arkitekter eller ha sin huvudsakliga verksamhet i regionen
10. Priset består av en bronsplakett avsedd att fästas på byggnad. Diplom med juryns motivering ges till arkitekten, byggherren och huvudentreprenören.

DOKUMENTATION AV NOMINERINGAR OCH VINNARE
11. Efter slutfört juryarbete ska juryns motiveringar, utställningsmaterial, digitala presentationer, bildmaterial med mera överlämnas till SAVGs styrelse för arkivering.
SAVGs styrelse kan vidare översända materialet till Sveriges Arkitekters kansli, Arkitekturmuseet, Länsarkivet eller liknande institution.

ARVODEN OCH KOSTNADER
12. Juryarbetet är ett hedersuppdrag och arvoderas inte.
Kostnader för juryns resor och andra mindre utlägg i samband med juryarbetet samt framtagande av bronsplakett, utställning, tryckt material, prisceremonier med mera ska belasta SAVG upp till ett av föreningen budgeterat belopp.

STADGEÄNDRING
13. Beslut om stadgeändring skall fattas av två på varandra följande allmänna medlemsmöten och anges i kallelsen till dessa möten.