Stadgar Övre Norrlands Arkitekturpris - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
  1. Sveriges Arkitekter övre Norrland skall jämnt kalenderår dela ut ett arkitekturpris inom föreningens geografiska område. I undantagsfall kan föreningen välja att inte dela ut priset.
  2. Prisets syfte är att väcka intresse för god arkitektur respektive fysisk planering i regionen samt att uppmärksamma samtliga yrkesgrupper föreningen företräder.
  3. Priset skall tilldelas ett objekt som är resultatet av ett gott arbete utfört av arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och/eller fysisk planerare. Priset kan tilldelas byggnad, inredning, landskap och/eller planeringsdokument som färdigställts något av de fyra närmaste kalenderåren före utdelningsåret. Priset kan delas ut till sammansatta projekt med flera upphovsmän inom olika professioner eller till enskilda objekt. Upphovsmannen behöver inte vara ansluten till Sveriges Arkitekter.
  4. Priset består av en plakett avsedd att fästas på eller i anslutning till objektet samt diplom som kan tilldelas upphovsman, byggherre och entreprenör.
  5. Styrelsen kan inhämta förslag till mottagare av priset på valfritt sätt.
  6. Nomineringar av (lämpligt antal minst 4-8 st) och val av slutlig pristagare görs av en jury bestående av minst tre ledamöter, varav minst hälften skall vara medlemmar i Sveriges Arkitekter övre Norrland. Samtliga juryledamöter utses av Sveriges Arkitekter Övre Norrlands styrelse. Nominerade förslag bör utställas. Juryns val av vinnande objekt skall med skriftlig motivering tillställas styrelsen i förslutet kuvert senast en månad före prisutdelning.
  7. Kostnader i samband med utdelning av Arkitekturpriset belastar Sveriges Arkitekter övre Norrland. Kompletterande finansiering kan ske via sponsorer.

Ovanstående stadgar antogs på årsmötet den 25 oktober 2003 i Umeå.