SAVGs verksamhetsprogram år 2014 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

1. Strategiska samarbeten i regionen
SAVG har under det senaste året utrett möjligheten att samarbeta med olika organisationer på både
lokal och regional nivå. Syftet är att förstärka vårt varumärke, bevaka frågor som är viktiga för regionen, organisera flera och bättre evenemang och nå flera av våra medlemmar. Vi har bland annat startat en dialog med Arkitekturens hus, Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige och Svensk Form Väst. Vad gäller regionen har kontakter tagits med ett antal kommuner samt ADA som under de senaste åren framgångsrikt arbetat för kreatörer ute i Västra Götaland.

Debattkväll om Hedens framtid
Diskussion kring de fem arkitektförslag som togs fram för att illustrera hur Heden skulle kunna utvecklas. Ska Heden bebyggas eller bevaras som en öppen plats? I debatten deltog de arkitektkontor som var inbjudna till det parallella uppdraget samt Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden och Kulturnämnden. Evenemanget organiserades i samarbete med Arkitekturens hus och Centrum för Byggnadskultur. Evenemanget dokumenterades med TV-inslag samt artikel i tidningen Arkitekten.

Trä- och teknikmässan
Samarbete med Svensk Form Väst kring arkitekternas medverkan på mässan.

 

2. Föreläsningar
Arkitekturscenen i Göteborg börjar bli mer och mer intressant. Det pågår ett flertal projekt med spännande såväl svenska som utländska kontor. SAVG arrangerade i november 2013 ett föredrag om 2013 års Kasper Sahlinprisnomineringar i Västra Götaland, Saluhallen och Naturrum. Under 2014 hölls två föreläsningar där utländska arkitektkontor – Reinhard Kropf från Helen & Hard (Norge) och Xaveer De Geyter från XDGA (Belgien)- presenterade sina senaste projekt och berättade om sitt förhållningssätt till arkitektur.

 

3. Beviljat ekonomiskt stöd
ArchFilm Göteborg 2014
SAVG hade nöjet att sponsra Göteborgs första arkitekturfilmfestival. En mötesplats där arkitekter och andra arkitekturintresserade fick chansen att prata arkitektur och diskutera dess roll i staden och samhället. Festivalen hölls under fyra dagar och innefattade både filmvisning och samtal med regissörer, arkitekter, konstnärer med flera. Arrangör var Okidoki arkitekter.

Visualising architecture
En utställning som siktar på att visa, analysera och diskutera dagens typologier för arkitekturvisualisering. Paper magazine organiserade evenemanget. PAPER står för “Platform for Architectural Projects, Essays & Research” och är en arkitekturtidsskrift som grundades år 2011 av arkitekturstudenter från England och Sverige. I utställningen på Lagerhuset deltog bland annat RIBA-pristagaren Ness Lafoy, Peter Guthrie, MIR och Factory Fifteen.

Hela Göteborg genom stadens arkitektur
En serie diskussioner med fokus på stadsbyggnad som verktyg mot segregation. Samtalen vänds främst till arkitekter, planerare och bebyggelseantikvarier inom akademin, den kommunala och den statliga sektorn. I december 2014 har även SAVG sponsrat Nils Ahlbergs föreläsning på Älvstaden-dagen. Initiativtagare är Bengt Mattias Carlsson.

 

4. Internarbete
Nya arbetsätt/stärka varumärket
Styrelsen har infört ett nytt arbetssätt där alla gemensamma dokument sparas digitalt på Dropbox. Utöver detta har pärmar och mappar för styrelseledamöterna tagits fram. Syftet med pärmarna är att samla stadgar, tidigare protokoll, årsredovisningar och dylikt, samt att spara sina egna SAVG dokument i denna. Vidare har diverse mallar gjorts för dagordning, minnesanteckningar med mera.

Beslut har tagits kring rutiner för e-postutskick. Likaså läses föreningens e-postlåda regelbundet. Med anledning av SAs pågående arbete med nya hemsidan har lokalföreningens hemsida inte prioriterats förrän hösten 2014. SAVG har däremot blivit mer aktiv på sociala media. Vi försöker uppdatera vår facebooksida varje dag med evenemang som kan intressera våra medlemmar.

I maj 2014 har två styrelseledamöter deltagit i lokalföreningsmötet med SA:s styrelse och övriga lokalföreningar i Stockholm. Representanter från föreningen har även deltagit i evenemang som har bedömts av styrelsen viktiga att bevaka.

Stämman 2014
SAVG har haft en aktiv roll kring stämman i de senaste åren. I år har styrelsen lämnat in två motioner till stämman. Den första motionen handlar om att SAVG föreslår att en utredning kring förutsättningar och konsekvenser av att skydda yrkestiteln arkitekt påbörjas. Den andra motionen siktar på att SA instiftar ett pris för arkitekturens möjliggörare.