Samtal i akademin för arkitektur: Bevara och utveckla - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Akademisamtal i Domkyrkoforum. Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand berättar historien om Domkyrkoforum i Lund. Foto: Emina Kovacic

Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand berättar historien om Domkyrkoforum i Lund. Foto: Emina Kovacic

 

Genom historien har hus byggts om och byggts till som en naturlig del av byggnadens och platsens utveckling. Idag väcker tvärtom ombyggnader ofta protester. Varför då? Vad ska värnas och hur? Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur bjöd in till öppet samtal på temat bevara och utveckla i Lunds Domkyrkoforum den 7 december.

Samtalet tog avstamp i två tillägg i kulturhistoriska miljöer i Lund: Landsarkivet som har omvandlats till studentbostäder (ansvarig arkitekt Mattias Hedberg Ek) och Domkyrkoforum intill domkyrkan (ansvarig arkitekt Carmen Izquierdo).

Lunds nation/landsarkivet. Arkitekt: Arkitekt: Mattias Hedberg-Ek. Foto: Lars Aage Nilsson

Lunds nation/landsarkivet. Arkitekt: Arkitekt: Mattias Hedberg-Ek. Foto: Lars Aage Nilsson

Mattias Hedberg Ek berättade om Landsarkivets resa med underrubriken ”2 000 protester senare”. Han och övriga på Fojab som jobbade med ombyggnaden hade väntat sig en proteststorm men inte den orkan som uppstod när de presenterade planer på att bryta upp Bernt Nybergs tegelfasad för att sätta in fönster.

– ”Rädda” landsarkivet vill väl vi alla, säger Mattias Hedberg Ek, men frågan är vad som ska räddas.

Den volym som ser så solid ut var i själva verket en skalmur av Helsingborgstegel med 150 mm träull bakom. Fasaden var i så dåligt skick att teamet först var oroliga för att den inte skulle kunna bevaras. Genom en ombyggnad till studentbostäder – som Lund är i skriande behov av – hänger byggnaderna fortfarande med och som Fojab resonerar är det bättre att ha en ombyggd fasad än ett hus i kraftigt förfall.

Rätt eller fel?

Domkyrkoforum i Lund. Arkitekt: Carmen Izquierdo. Fotograf: Åke E:son Lindman

Domkyrkoforum i Lund. Arkitekt: Carmen Izquierdo. Fotograf: Åke E:son Lindman

Även Domkyrkoforum har varit en seg process. Men det beror mer på att byggherren efter den sensationella tävlingsvinsten 2004 av den då unga okända arkitekten Carmen Izquierdo inte hittade någon entreprenör. Efter finanskrisen 2008 skedde en omarbetning av projektet och 2012 stod byggnaden klar. Samma år vann den Kasper Salin-priset.

Domkyrkan är Nordens största besöksmål och var i stort behov av en servicebyggnad för allt från utställningar till toalettbesök. Ytterligare en aspekt är bättre arbetsmiljö för kyrkans personal. De överklaganden som kom in gällde inte så mycket det nya huset som ett syrensnår. Det stod i anslutning till en parkering utanför kyrkan och flyttades när platsen gjordes om.

Syrener, som blommar någon vecka per år – varför överklaga man på sådana grunder?

Exemplen visar dilemmat kring bevara och utveckla som branschen ställs inför. Eftersom vi idag ofta bygger om och till och det i förtätade områden kommer frågan hur vi gör det allt oftare. Akademisamtalet gav inte det universella svaret (som förstås inte finns) utan landade pragmatiskt i att byggnadsverket och situationen måste avgöra om och hur en om-/tillbyggnad ska ske.

Inbjudna gästen Erik Wikerstål, slottsarkitekt med lång erfarenhet av restaureringar, hävdar principen att en byggnad har en funktion. Följden blir att en ombyggd – kanske för vissa förvanskad – byggnad som fylls med ett innehåll är bättre än ett intakt och tomt hus.

– Det är modigt av Fojab att våga gå in i en byggnad som Landsarkivet, säger Erik Wikerstål. Om man inte utvecklar kan man inte bevara.

Mattias Hedberg Ek undrar utifrån jobbet med Landsarkivet vad det är som är viktigast att bevara, material, stomme, konstruktion eller silhuett, växtlighet? Eller är det den arkitektoniska idén som inte får gå förlorad? Lunds stadsantikvarie Henrik Borg håller fast vid att det materiella minnet behöver sparas och liknade (bygg-)material vid nycklar som hjälper människor att låsa upp det förflutna.

För Ann Sofi Högborg, landskapsarkitekt på Svenska Landskap, är frågan om syrensnåret vid Domkyrkan en fråga om omsorg. De som stred för att bevara det på platsen såg det som brist på omsorg av den att ta bort växtligheten. När den nya utformningen med bland annat en intrikat stensättning stod klar tystnade protesterna eftersom de som varit oroliga har fått en plats framför domkyrkan som är präglad av ännu större omsorg.

Emina Kovacic, akademiledamot och stadsarkitekt i Karlshamn, tog upp problematiken kring hur vi bevarar och/eller utvecklar vardagslivets arkitektur, i första hand det högaktuella miljonprogrammet. Det är svårt att se kvaliteterna i och bevara det som ligger nära i tiden. Och det som byggs idag, blir det bevarandevärt ur teknisk och gestaltningsmässig synvinkel?

Det är lätt att fastna i bilden av palatskonservering i ett samtal om bevarande, men som Erik Wikerstål påpekar finns en rad uppgifter för arkitekter: konservering, renovering, restaurering och transformering. Den sista och svåraste innebär att addera nya och annorlunda värden till en byggnad eller miljö som redan har stora värden.

– Oberoende om det handlar om gammal eller ny arkitektur så består utmaningen i att skapa något med hög kvalitet, säger Edvin Bylander, akademiledamot och arkitekt på Fojab. Och vad som är hög kvalitet är alltid svårt att avgöra på förhand.

Deltagare i akademisamtalet i Domkyrkoforum i Lund den 7 december:

Akademiledamöter:
Jonas Edblad
Katarina Rundgren
Emina Kovacic
Edvin Bylander
Inbjudna gäster:
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund
Mårten Dunér, arkitekt och tekniskt råd mark- och miljödomstolen i Växjö
Mattias Hedberg Ek, arkitekt Fojab arkitekter i Lund
Malin Sjögren, stadsarkitekt i Lund
Henrik Borg, stadsantikvarie i Lund
Erik Wikerstål, slottsarkitekt
Anmälda gäster:
Ann-Sofi Högborg, landskapsarkitekt
Charlotte Laurell, arkitekt
Christer Källqvist, arkitekt
Christian Wilke, arkitekt
Heidi Norrström, arkitekt
Ingrid Berg, arkitekt
Olof Martinsson, arkitekt

Landsarkivet presentation av Mattias Hedberg EK


Mattias Hedberg Eks presentation av Fojabs arbete med Landsarkivet i Lund

Filmen är 31 min lång