Remiss: Sverigeförhandlingen (SOU 2015:60) - Sveriges Arkitekter

Övergripande synpunkter

Sveriges Arkitekter anser att Sverigeförhandlingens arbete är av stort intresse. Förhandlingsmodellen i sig, tillsammans med ett försök att etablera och tydliggöra begreppen medfinansiering och värdeåterföring, kan ses som en del i ett paradigmskifte inom både infrastrukturinvesteringspolitiken och i aktörssamverkan mellan privat, stat, landsting och kommun.

Att på ett sätt eller annat försöka nyttomaximera, exempelvis genom värdeåterföring låta fastighetsägare som gynnas av en offentlig investering återföra delar av detta värde till samhället, är något som på olika sätt alltid har skett. Det sker även i dag, men ibland genom processer och avtal som varken är transparenta eller nyttomaximerande.

Frågan är aktuell i många länder. Det som skiljer Sverige från de allra flesta andra länder är avsaknaden av en fastighetsskatt. När utredningen nu inte kan lägga förslag om fastighetsskatt utan måste arbeta runt denna begränsning så är förslagen i delrapporten intressanta och relevanta.

Det är i grunden positivt att kommunerna ges en utökad möjlighet att tillsammans med andra fastighetsägare i större utsträckning kunna efterfråga och påverka ny statlig infrastruktur. Det är också positivt att kommunerna ges möjlighet till värdeåterföringar på ökade exploateringsvärden till följd av ny infrastruktur som finansierats av offentliga medel. Det är rimligt att mervärden som uppstår till följd av samhällets investeringar också tillfaller samhället och det är rimligt att de som tjänar på infrastrukturinvesteringen också är med och betalar dem.

Vad gäller de mer detaljerade och tekniska frågorna kring lagstiftning och annan reglering av parterna så väljer Sveriges Arkitekter att inte lämna synpunkter på detta.

Tobias Olsson, förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter