Remiss - Arkitektur Stockholm - Sveriges Arkitekter

Stockholm 2013-09-06

Stadsbyggnadskontoret
Stockholms stad
DNR: 2010-11401-51

Av förbundsdirektör Catherina Fored och arkitekturpolitiske chefen Tobias Olsson

Sammanfattning

Sveriges Arkitekter anser att det är mycket angeläget och positivt att
Stockholms stads politiker avser fatta beslut om en arkitekturpolicy. Arkitektur
Stockholm är viktig för att uppnå politisk samsyn och ökad kunskap om
arkitekturens starka roll när Stockholm ska utvecklas enligt Vision 2030 och
översiktsplanen. Det är mycket positivt att den är en del av översiktsplanen och
därmed ett kraftfullt styrdokument för hela staden beslutad av
kommunfullmäktige.

Sveriges Arkitekter anser att Arkitektur Stockholm har potential att utvecklas till
en verkningsfull arkitekturpolicy. Utställningsförslaget är dock i vissa delar
otydligt vad gäller exempelvis hur mer detaljerade kunskapsunderlag och nya
byggnadsordningen kommer att kopplas till dokumentet.

Övergripande synpunkter

Att Arkitektur Stockholm är ett tematiskt tillägg till ÖP är mycket positivt
eftersom det innebär att styrdokumentet blir vägledande för all planering i
kommunen.

Strategins generalitet är både en styrka och en svaghet. En styrka eftersom den
kan nå politisk enighet, hålla över tid, passa in bland stadens centrala
styrdokument och inte vara begränsande utan tvärtom ge utrymme för nya och
överraskande lösningar. En svaghet då de mer detaljerade kunskapsunderlag
och vägledningar som tas fram successivt inte finns att ta ställning till. Med
enbart detta paraplydokument eller inspirationsdokument kan det vara svårt att
avgöra om det svarar upp emot ”Hur målen i Promenadstaden kan förverkligas med arkitektur som verktyg i samspel med medborgare och stadsbyggnadsaktörer”.

Det är positivt att Arkitektur Stockholm riktar sig både till stadsbyggandets alla
aktörer och till allmänheten men även ska fungera som ett verktyg för det
interna arbetet på stadens förvaltningar. Det är viktigt att signalera att en hållbar
och attraktiv stad bygger vi aktörer tillsammans, och vikten av inspiration och
exempel ska inte underskattas. Men även i detta avseende hade det varit
positivt att kunna ta del av fler kunskapsunderlag och vägledningar för att
bedöma om dokumentet kommer att fungera för alla dessa målgrupper.

Det är positivt att Arkitektur Stockholm ser arkitekturen som det viktiga verktyg
det är för att skapa bättre livsmiljöer för människor, värdeutveckling för
fastighetsägare och möjligheter för företag att bildas och utvecklas. Allt för att
stärka stadens konkurrenskraft i en global kontext. Arkitekturen är också en
konstart, den enda konstarten som har rummet som huvudsak. Bra arkitektur
kan förmedla hisnande upplevelser och skapa mening och betydelse för en
plats.

Att nya byggprojekt ska förbättra den gemensamma stadsmiljön och att
kvalitets- och skönhetsaspekter inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska
överväganden är viktiga signaler till byggherrar och bör särskilt kommuniceras.
Husen byggs inte för husens skull utan ska lösa olika problem på ett hållbart
sätt.

Beskrivna kravställningar (gällande den arkitektoniska utformningen av helhet,
funktion och detalj, innovativa lösningar för vind-, ljud- och dagsljusförhållanden,
material, tekniska system, resursförbrukning, biologisk mångfald samt ett gott
samspelet mellan byggnad och stadsrum) stärker arkitekturens roll i
byggprojekt. Men det är även en viktig balansgång mellan stadens viktiga roll
att styra en utveckling och att visa eller skapa de möjligheter som finns.
Arkitektur Stockholm klarar med sitt generalitet av denna viktiga balansgång.
Genom att tydligt manifestera stadens ambition kan förslag som kommer in till
staden från början hålla en högre ambitionsnivå.

Det är viktigt att förutsättningar finns för en kultur där arkitekter och beställare
kan skapa bra kvalitativa projekt utan att kommunen ska behöva ”lägga sig i”
och ställa krav. Kommunens grundläggande krav på bra arkitektur ska vara så
kommunicerat att byggherrar utgår från det – i alla projekt i hela staden. En
hållbar och attraktiv stad bygger vi tillsammans och det är angeläget att de olika
professionerna får utrymme att bidra med kunskap, expertis och resurser. Att
staden inspirerar till det, men även ger ett förtroende till de olika aktörerna, är
viktigt och där spelar Arkitektur Stockholm en avgörande roll.
Arkitektur Stockholm förklarar hur stadsbyggandsprocessen går till. Det är
angeläget att visa hur en transparent och förutsägbar process ser ut, både för
byggherrar, arkitekter och andra aktörer. Kapitlet om processen är antagligen
det viktigaste och det är angeläget att stadens olika urval i olika skeden (allt från
parallella uppdrag till markanvisningar) blir så transparenta som möjligt för att
bygga upp ett långsiktigt förtroende för stadsbyggnadsaktörerna.

Sveriges Arkitekter anser att utvecklingen av tävlingsverksamheten är mycket
positivt och är ett sätt att skapa den transparensen och tilliten som nämns ovan,
men även ett sätt att öppna upp utrymme för mer nyskapande arkitektur. Även
arbetet med Wild Card är mycket positivt för att ge större utrymme för nya och
kanske oetablerade talanger. Det är även mycket positivt att hitta sätt att
införliva tävlingsmoment – eller att konkurrensutsätta kvaliteten – som en del av
ordinarie planprocessen. Tävlingar är ett viktigt och utvecklingsbart verktyg som
ska användas med omsorg beroende på projekts förutsättningar. Även
markanvisningstävlingar med kvalitetskriterier kan användas och utvecklas.

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för alla Sveriges arkitekter,
inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet
har över 11.700 medlemmar och ansluter cirka 95 procent av alla
yrkesverksamma arkitekter. Sveriges Arkitekter har en bred agenda – från
fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor.