Protokoll Årsmöte 2017, Sveriges Arkitekter Övre Norrland - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Patrik Jansson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2. Val av mötessekreterare
Årsmötet väljer Sari Lindvall-Östling till mötessekreterare.

3. Val av mötesordförande
Årsmötet väljer Patrik Jansson till mötesordförande.

4. Fastställande av röstlängd
Årsmötets röstlängd fastställdes till 9 röstberättigade medlemmar.

5. Val av justerare
Årsmötet väljer Patrik Forsberg och Tomas Strömberg till justerare.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen kompletteras med val av firmatecknare. Dagordningen godkänns.

7. Verksamhetsrapport 2016
2016 års årsmöte hölls den 15 mars i Skellefteå. Ett tiotal personer deltog och bland annat Nordkalottsymposiet avhandlades. Lars Wendel valdes till revisor och Enar Nordvik till vice revisor. På grund av ett missförstånd tillsattes ingen ny valberedning, vilket innebar en komplikation för föreningen.

Hemsidan gjordes om 2016 vilket medförde att mycket av det gamla materialet togs bort. Informationen om tidigare års arkitekturpris finns dock kvar och utgör därmed en unik sammanställning över arkitektur i Övre Norrland.

Arbetet med arkitekturpriset tog längre tid än normalt på grund av olika faktorer, bland annat att styrelsen påbörjade tillsättningen av jury först efter att nomineringarna hade skett vilket komplicerade arbetet. Detta medförde i sin tur att 2016 års pris delades ut under våren 2017 och kostnaderna för detta kommer därmed att redovisas i 2017 års bokslut.

Ladda ned protokollet här