Program Almedalen 4 juli - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

MÅNDAG 4 JULI

Kl. 08.50–09.00, Sveriges Arkitekter
Förbundsordförande arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA Jacob Sahlqvist inviger årets upplaga av Arkitekturträdgården


Så bygger vi tätt, grönt och blandat
09.00–09.50, arrangör Vallastaden 2017, Okidoki Arkitekter

Vad handlar det om?
Vi vet att det är bättre med blandade stadsdelar. Ändå byggs det fortfarande ofta för en målgrupp i taget. Med Vallastadsmodellen visar Linköping hur kommuner kan öppna stadsbyggandet för fler aktörer, bygga varierat och samtidigt höja kvalitén på den byggda miljön. I den nya stadsdelen Vallastaden finns allt från villan till flerbostadshus – inom samma kvarter. 1000 bostäder byggs just nu av 40 aktörer, från stora byggbolag till privatpersoner och byggemenskaper. Dessutom går det fort. Från detaljplan till inflyttning tog det 5 år.
Kan Vallastadsmodellen, som ryms inom det rådande regelverket, lösa bostadsbristen och samtidigt skapa attraktiva stadsmiljöer? Vilka är utmaningarna och hur blir resultatet?

I september nästa år är du välkommen till Vallastaden på bo- & samhällsexpot Vallastaden 2017 för att se hur det funkar.

De medverkar:
Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Linköping, Elin Olsson (MP), landskapsarkitekt L/MSA, ordförande exploateringsnämndens strategiråd, Stockholms stad, Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs stad, Staffan Schartner, arkitekt SAR/MSA, byggherre i Vallastaden, partner Omniplan, Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA, verksamhetsledare Tankesmedjan Movium, Rickard Stark, Okidoki Arkitekter – områdes- och expoarkitekt för Vallastaden

 

Små hus med hög kvalitet – ett svar på bostadsbristen

Kl. 10.00–10.50, arrangör Sweco Architects

Vad handlar det om?
En permanent lösning på bostadsbristen är permanenta bostäder med bra kvalité. I ett hållbart samhälle bygger vi klokt och långsiktigt. Det finns lösningar på små, hållbara och attraktiva hyreslägenheter och egnahemshus utanför storstadsregionerna till vettiga priser.
Bostadsbristen vi ser idag är inte ny. Den är bara mer akut. Utanför de heta regionerna står man inför finansiella utmaningar när man vill bygga. På många orter saknas moderna små ingångslägenheter till vettiga priser. Hållbara lösningar kräver långsiktighet. Sweco presenterar PersTorp 1, ett litet hyreshus framtaget med Perstorpsbostäder. PersTorp 1 är ett hyreshus med fyra moderna lägenheter på under 35 kvm med en maxhyra på 4400 kr lgh/ månad. Hyreshuset är underhållsvänligt, har mycket låg energiförbrukning och kan inrymmas på små tomter. Sverige har en historia med egnahemsbyggande där arbetsinsatser gjorts i egen regi för att hålla ner kostnader. Sveriges position som ett framgångsrikt land bygger på jämlikhet och hållbarhet. Genom att se den samhälleliga ekonomin i sin helhet har vi möjlighet att ta strategiska beslut och göra långsiktiga lösningar. Sweco presenterar Egnahemshus med egna händer – ett modernt egnahemshus.

De medverkar:
Kajsa Crona, arkitekt sar, adj.professor i boendets arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Sweco Architects, Jack Lindgren, arkitekt SAR, Sweco Architects, Lotta Lindh, arkitekt SAR, kontorschef Uppsala, Sweco Architects, Ann Legeby, planeringsarkitekt FPR/MSA, stadsbyggnadsforskare KTH Arkitekturskola, Sweco Architects, Claudia Wörmann, boendeekonom, bloggare, SBAB, Henry Roos, vd, Perstorps Bostäder AB, Anders Sjelvgren, avdelningschef, Boverket

 

Det allmänna först – att bygga framtid

Kl. 11.00–11.50, arrangör Landskapslaget

Vad handlar det om?
I takt med ökat bostadsbyggande sker en parallell process, där Stockholm har blivit allt mer segregerat. Hur kan vi aktörer som verkar inom stadsbyggnad bidra för att motverka detta?
Samhället har kompetensen att bygga, men vi borde i mycket större utsträckning rikta insatserna till att bygga en socialt hållbar stad som är rumsligt integrerad. Genom att satsa på det allmänna först kan vi främja jämlika livsvillkor och skapa en stad för alla. Hur säkerställer vi tillgången av gemensamma resurser i ett (bo)stadsbyggande som idag formas och leds i allt snabbare takt? Vilka är utmaningarna om vi prioriterar det allmänna först? Finns lösningen i det offentliga rummet? Vilka stadsbyggnadsförändringar kan leda till att livsvillkor förbättras? I seminariet sätter vi ljus på den brännande aktuella frågeställningen kring om vi bygger för ökad segregation eller om vi kan minska den – från stadsbyggnadsforskningsperspektiv, byggherreperspektiv, kommunalt perspektiv och från praktikers perspektiv. Inte bara bygga bostäder utan bygga stad!

De medverkar:
Elin Olsson (MP), landskapsarkitekt L/MSA, exploateringsnämndens strategiråd och ledamot i kommunfullmäktige, Stockholm, Ann Legeby, planeringsarkitekt FPR/MSA, teknologie doktor inom arkitektur/stadsbyggnad och urban segregation, Kommissionen för ett Socialt hållbart Stockholm/KTH, Lotta Werner Flyborg, arkitekt SAR/MSA, Chef Affärsutveckling driver arbetet med hållbar stadsutveckling, NCC, Pia Englund, driver kontorets hållbarhetsarbete Det allmänna först, Landskapslaget, Emily Wade, landskapsarkitekt LAR/MSA, moderator, Landskapslaget

 

Tätt och komplett – att bygga stad för alla dess invånare

Kl. 12.00–12.50, arrangör Nyréns

Vad handlar det om?
När har vi nått gränsen för hur tätt vi kan bygga? Idag planeras nya täta stadsdelar där det offentliga rummet krymps och prioriteras bort, vilket framförallt drabbar barnen. Vi måste börja bygga täta städer med alla dess beståndsdelar, där det offentliga rummet och allmänna institutioner, tillräckliga ytor för parker och barnens miljö också finns med. Hur beskrivs de nya stadsdelarnas kvalitéer i visionen och hur blir det i verkligheten? Vilka kvalitéer har vi frångått och vad får det för konsekvenser?
De medverkar:
Maria Engström, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor, Emelie Brunge, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor

 

Vad har utemiljön och stadsstrukturerna för betydelse för social hållbarhet?

Kl. 13.00–13.50, arrangör URBIO

Vad handlar det om?
Sveriges städer ska växa med 700 000 nya bostäder fram till 2025. Hur bör dessa tillkommande stadsstrukturer utformas för att generera ett myllrande stadsliv, varierade mötesplatser och stadsrum för medskapande? Landskapsarkitektkontoret URBIO lanserar strategin PERLA (performativ landskapsarkitektur) för hur stadslandskapet med dess gaturum, parker och torg, kan planeras och gestaltas för att optimera förutsättningarna för social hållbarhet.
Performativ landskapsarkitektur utgår från vad våra offentliga rum gör, att de är aktiva och kan medvetandegöra, understödja eller inspirera oss till att må bra, utvecklas, samsas och dela, mötas, samverka och vara medskapande. Hur kan de blå och gröna strukturerna samverka med de röda, de sociala, för att skapa synergieffekter?

De medverkar:
Michail Tonkonogi, Professor i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna, Mariana Vodovosoff, Projektledare, Huddinge kommun, Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, vd, URBIO.
Moderator: Linda Pettersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, URBIO.

 

Stad i ljus – hur parametrisk design kan förändra vår syn på stadens täthet

Kl. 14.00–14.50, arrangör Byrån för Arkitektur & Urbanism

Vad handlar det om? 
Hur kan man med ljusstudier och arkitektonisk analys bygga den täta urbana staden och behålla en god dagljuskvalité?

De medverkar:
Hans Birkholz, partner, arkitekt SAR/MSA, BAU, Eskil Olsson, partner, arkitekt SAR/MSA, BAU, Anton Johansson, partner, arkitekt SAR/MSA, BAU, Nadja Burman, byggnadsingenjör, BAU, Paul Rogers, arkitekt/miljösamordnare, BAU.
Moderator: Charlotta Holm Hildebrand, arkitekt FPR/MSA, branschchef Sveriges Arkitekter

 

Behöver bra arkitektur vara dyrt? Om potentialen i typhus på rätt sätt!

Kl. 15.00–15.50, arrangör Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om?
Det går att kombinera snabbhet i bostadsbyggandet med hög kvalitet, god arkitektur och hållbarhet. Innovativa byggprocesser och kostnadseffektivitet har varit en framgångsfaktor för bland annat Stockholmshusen. Vi diskuterar typhusen och hur man kan skapa hållbara livsmiljöer i en bostadssituation där behovet är stort och kravlistan lång.

De medverkar:
Morten Johansson, arkitekt SAR/MSA, grundare DinellJohansson, Anette Sand, vd Familjebostäder, Jonas Högset, ansvarig nyproduktion SABO, Sandra Frank, marknadschef Folkhem, Charlotta Holm Hildebrand, planeringsarkitekt FPR/MSA, branschchef Sveriges Arkitekter
Moderator: Tomas Alsmarker, vd Nyréns

 

(Bo)städer åt alla!

Kl. 16.15–17.00, arrangör Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om? 
De 700 000 bostäder som ska byggas svarar inte bara upp mot ett behov, det är också en chans att utveckla samhället och skapa livsmiljöer som håller på lång sikt. Nu finns möjligheten att göra rätt – de miljöer vi bygger kan vara bra eller dåliga, vara en del av problemet eller lösningen. Så hur ska det gå till?

De medverkar:
Caroline Szyber (KD), ordförande civilutskottet och bostadspolitisk talesperson, Sveriges Riksdag, Emma Hult (MP), bostadspolitisk talesperson, Sveriges Riksdag, Cecilia Holmström, arkitekt SAR/MSA, strategisk rådgivare bostad, Tengbom, Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd Stockholm, Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter, Ulf Perbo, tidigare statssekreterare, Ewa Thalén Finné (M), civilutskottet, Sveriges Riksdag
Moderator: Emma Jonsteg, vd, arkitekt SAR/MSA, Utopia Arkitekter


 

Tillbaka till Almedalssidan