Övriga nominerade till Övre Norrlands Arkitekturpris 2012 - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Restaurang Bryggargatan, Skellefteå

Exteriörbilder Bryggargatan. Consultec

Restaurangen ligger strax söder om stadshuset Brinken, i parkområdet närmast Skellefteälven, intill den trappa som leder ner mot älven och utgör Trädgårdsgatans avslutning i söder. Öster om tomten ligger den sedan ett år färdigställda parkanläggning med sittgradänger mot älven som är den första etappen i det planerade parkområdet mellan Parkbron och Viktoriabron. Vid byggnadens västra gavel ligger restaurangens uteplats med goda solmöjligheter för uteservering ända in på kvällen sommartid.
Programförutsättningarna innebar två restauranger, helt skilda från varandra, men med ett gemensamt kök. Uppläggningen av planen föll sig därmed naturlig: De båda restaurangerna har givits var sitt hörnläge mot älven och entréer på var sin gavel, medan försörjningsdelen med kök, kontor och inlastning förlagtsmot gatan i norr och stadshusets höga sockelvåning. Gourmetrestaurangen med utsikt mot söder och nedströms älven – Bistron med utblick mot söder och uppströms älven.
Husets exteriör präglas av restaurangernas glasade fasad mot älvssidan I kontrast mot den mer slutna kökssidan mot gatan. Restaurangdelen markeras ytterligare med det skärmtak som bildar tak över terrass och samtidigt fungerar som solavskärmning.
Huset exteriör har en mörkt grå färg för att inordna sig i parkgrönskan sommartid. Restaurangägarnas matfilosofi om rena, enkla, norrländska råvaror har i byggnaden fått sin motsvarighet I lokala byggmaterial som limträpanel, granit, glas och stål. Ett undantag från det norrländska får sägas vara den oljade eken i fönsterfasadens pilastarar, på skärmtakets undersida samt det ekraster som markerar restaurangens Chambre Separée. Eken som det lyxiga, förädlade fasadtillägget på samma sätt som restaurangens norrländska matråvaror gifter sig väldigt bra med ett importerat, noga utvalt franskt vin!

Arkitekt: Nilsson & Sahlin Arkitekter/Consultec genom arkitekt SAR/MSA Ove Nilsson och arkitekt SAR/MSA Moa Öst.
Byggherre: Bryggarbacken fastigheter AB
Entreprenör: Peab Färdigställt: 2011

Juryns beskrivning
En enkelt stramt formad byggnad med ett flackt sadeltak med teknikutrymmen och med ett utmärkande skärmtak som öppnar sig mot älven på tre sidor. Baksidan, med indragna dörrar i fasaden, vänder sig mot gatan och gör att det är svårt att få en upplevelse av byggnaden från gatunivå. Bistrons köksfönster räddar fasaden. Från älven står byggnaden ut som en enkel glaspaviljong, men sockeln, med rytmiskt satta granitskivor, känns massiv på avstånd. På nära håll framgår ett högt detaljarbete i material och detaljer, så som hängrännorna med anslutna stuprör. Hög ambitionsnivå vad gäller byggnadens detaljer, till exempelöppna fogar i stenmuren runt uteserveringen, de vertikala trädetaljer och rytmisering av fönsterstorlekar. 


Mysinge äldreboende, Kiruna

Vyer över det nya äldreboende Mysinge på Lombolo strand. © Kjell Törmä

Foto: Kjell Törmä

Visionen har varit att göra ett boende för äldre, inte ett institutionellt äldreboende. I programskrivningen har stor vikt lagts vid att undvika långa raka korridorer. Avdelningsstorlekar på 20 vårdplatser istället för traditionella nio har effektiviserat personalbehovet och gett möjlighet att satsa mer på byggnaderna och boendemiljön.

Stor omsorg har lagts vid att få anläggningen lätt orienterbar och den samiska kulturen har inspirerat och gett inredningen en kraftfull färgsättning. Själva huset tar fasta på en träbyggnadstradition med rötter i det tidiga Kiruna; enkelt, lite kärvt men med eftertanke.
Närheten till gruvan och till naturen är en del av den upplevda miljön inomhus. Det finns spännande utsikter åt flera håll. De låga husen möjliggör att solen når in tidigt på våren och långt in på hösten.
Projektet omfattar 3 avdelningar om 20 vårdplatser samt en byggnad med bibliotek, spa och andaktsrum.

Arkitekt: MAF Arkitektkontor genom Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA
Byggherre: Kiruna kommun
Entreprenör: NCC Färdigställt: 2011

Juryns beskrivning
En lekfull arkitektur med repetitiv form utan att ge känsla av institution som erbjuder annorlunda och nya miljöer för en viktig grupp användare. Byggnadernas starka upprepande geometriska form av ett snäckmönster skapar möjlighet för skyddade uteplatser och utemiljöer att vistas i med varierade utblickar. Planlösningen ger nya funktionella och arkitektoniska upplevelser för boende och besökare. Lägenheterna erbjuder utblickar åt två håll för samtliga boenden. Formen och höjden erbjuder rymd och ljus på ett annorlunda sätt på nordliga breddgrader och hela anläggningen har en hög detaljrikedom. De lutande glasade fasaderna i länkarna och samlingsmatsalen leder tanken till den samiska kåtan. Länkarna, som öppnar upp sig mot söder och med täta väggar avskärmar vinterkylan från norr, erbjuder möjlighet för större rörelsefrihet för de boende under vinterns kalla månader. Fasaderna upplevs inte ha givits samma omsorg som inomhusmiljön och utemiljöns detaljer hade kunnat förstärkas med väl valda inslag för det nordliga klimatet. Utemiljön upplevs bäst inifrån byggnadens rum, förbindelsegångar och gemensamma lokaler.


Skateparken ”Sparken”, Umeå

skateparken

Skateparken Sparken, som ligger intill Hamnmagasinet vid kajen i Umeå centrum, är den första färdiga attraktionen i ”Staden mellan broarna”. Projektet startade våren 2008 efter en dialog mellan Umeå kommun och aktiva föreningar för unga i Umeå. Parken är en arena för skate, inlines och BMX, och den är en mötesplats inte bara för utövarna av sporterna utan för alla Umeås unga invånare.
Sparken är ett resultat av en intensiv ungdomsdialog och har utvecklats i alla skeden i nära samarbete med ungdomar. Trygghet, säkerhet och miljömedvetenhet har genomsyrat projektet.
Gestaltningsprocessen som bedrivits tillsammans med ungdomar är unik och har gett parken en identitet och en klass som är en av landets absolut bästa. Hela parkens tillkomst kommer av ett dialogprojekt ”Tycka dialogen” som bygger på dialog mellan ungdomar och politiker. Kommunen anställde en skateboardåkande projektledare för att driva en medskapandeprocess. Detta blev oerhört lyckat. Här finns även en spännande belysningsanläggning. Hela parken har utrustats med den senaste LEDtekniken, som drar en bråkdel energi jämfört med en standardlösning. Utrusningen kan också styras på plats och via internet för att möjliggöra rätt ljussättning vid rätt tillfälle.
Parken är också ett utmärkt exempel på en icke-plats som har fått en gestaltning och identitet så att det har blivit en av Umeås allra viktigaste mötesplatser för unga i Umeå. Under barmarksperioden är här alltid folk, dygnet runt. Ung som gammal uppskattar parken och för att vara en skatepark är könsfördelningen på besökarna ovanligt jämn, bla tack vare ett aktivt arbete från föreningen ”You skate girl” i Umeå. Medskapandet pågår fortfarande via föreningen Sparken som bildades i samband med projektet. Sparken är ett fanastiskt stycke landskapsarkitektur och en fantastisk attraktion även för den som bara går förbi och inte åker!

Arkitekt: New Line Skateparks INC
Byggherre: Umeå kommun
Entreprenör: NCC Färdigställt: 2010

Juryns motivering
Med nytänkande dialogmetoder har Umeås ungdomar, med stöd av kommunen, skapat en ny mötesplats för dem som tycker om att trixa i stadsmiljön med cykel, skateboard eller kickbikes. Sparkens centrala placering i staden, på en före detta parkering delvis under Tegsbron, och den urbana miljön ger besökare intryck av att vara i någon av världens internationella metropoler. Associationerna går till råa, pulserande New York-miljöer.
Ett stort engagemang från utövare har starkt bidragit till parkens tillkomst och utformning, men samtidigt är utformningen starkt styrd mot endast en specifik grupp utövare. Sparken är systematiskt utformad i tre delar för att ge möjligheter för så väl erfarna som nybörjare att utveckla sina åktekniker. Platsen utnyttjar det begränsade utrymmet för att tillfredsställa sina användares behov¨på ett bra sätt. Det finns möjligheter att utveckla utformningen i detaljerna än mer för att knyta samman platsens gestaltning. En fortsättning på parken skapas västerut med ett annat tema, vilket kommer ge skateparken ett bättre rumsligt sammanhang. Belysningen är ordnad som under bron infälld armatur, stolpar med spotarmaturer och ledbelysning i olika färger under betongdetaljer i parken. Några träd i marktäckande perenner står i murar av tillvaratagen tegelsten, annars består anläggningen av gjuten betong.


Strandängsbadet, Kalix

strandangsbadet_foto_Josefina Nordmark

Foto: Josefina Nordmark

Vid Kalixälvens strandkant, i direkt anslutning till Kalix centrum, ligger Strandängsbadet. Ett utomhusbad där älven ständigt är närvarande. Den långsmala byggnadskroppen skärmar av bruset från E4:an och skyddar mot de kalla vindarna från norr. Plank och trädäck med nivåskillnader och integrerade sittplatser, skapar rumsligheter med olika förutsättningar för vind och sol olika tider på dagen.
Detaljplanen angav en byggnad med sadeltak av pannplåt och fasad i trä målad med slamfärg. Detaljplanens anvisningar och placeringen på en äng gav inspiration till en servicebyggnad med karaktär av traditionell lada i val av material, proportioner och enkelhet i detaljer, en karaktär anpassad till platsen.
Den röda slamfärgen omfamnar poolområdet och skapar ett samlat intryck utåt. In mot poolområdet är planken klädda med lärkträ, som tillsammans med trädäcken skapar en varm och mjuk karaktär. De täta planken i öster och väster förstärker kontakten med älven och mot vattnet och aktivitetsytorna i söder avgränsas området av glasräcken.

Arkitekt: MAF Arkitektkontor AB genom arkitekt SAR/ MSA Josefina Nordmark
Byggherre: Kalix kommun
Entreprenör: Färdigställt: 2010

Juryns beskrivning
Vackert beläget på Strandängarna intill Kalixävlen, med Kalix centrum i ryggen öppnar badet upp sig mot älven med utblickar. Huvudbyggnaden ger vind- och bullerskydd mot norr, och har getts en enkel funktionell arkitektur med hög detaljrikedom, som exempelvis alkoverna. Alkoverna, längs med byggnadens sydfasad och väggfasta långa bänkar, ger ett spännande samspel mellan utemiljön och byggnaden. Arkitekturen har ett konsekvent genomfört intryck med integrerat hållbarhetstänk. Badområdet omsluts i väster och öster av höga täta faluröda plank, medan området öppnar upp sig mot söder med ett glasstaket, som skyddar mot vind men ger utblickar över älven.
Medan bilparkeringen placerats några hundra meter bort finns cykelparkeringen precis utanför entrén, vilket ger ett tydligt intryck om hur besökare helst ska färdas dit. Det märks att omtanke givits till det offentliga rummet utanför anläggningen med sittbänkar och rumsskapande element mot älven. Fasaderna med sin avfasning ger byggnaden ett särpräglat uttryck som annonserar byggnadens plats och funktion i sin omgivning. Fint samspel mellan lärkträets naturliga grå färg och den varma slamfärgen på utsidan. Med sin placering kan badet ge möjlighet till nytt stadsliv i Kalix, även vintertid, genom sitt café som öppnar upp den annars slutna fasaden norrut. Badområdet saknar till viss del vertikala inslag utomhus som hade kunnat bidra till rumsligheten.


Umeå Östra, Umeå

umeaostra

Umeå Östra är en ny järnvägsstation i anslutning till Bottniabanan. Stationen är placerad i direkt anslutning till sjukhus- och universitetsområde. Stationen invigdes 28 augusti 2010 av kung Carl XVI Gustaf, men började användas redan 7 augusti 2010 då Umeå centralstation stängdes av för ombyggnad.
I fasaden sammverkar glas, stål och trä. Förutom sin rent statiska funktion ger limmträstommen byggnaden karaktär. Umeå Östra är ett exempel på det utvecklingsarbete som skett i regionen med syfte att använda trä konstruktivt i större byggnder
Umeå östra resecentrum har erhållit Trafikverkets arkitekturpris för 2013. Trafikverket säger att Umeå östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar. Stråken mellan anläggningens målpunkter utmärks av en logik, bredd och variation som underlättar orienteringen. Byggnaden har en stark och uttrycksfull arkitektur med genomarbetade detaljer och rum som genom höjd och ljus närmast är sakrala samtidigt som de utstrålar värme och intimitet. Umeå östra resecentrum är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor.
Trafikverket höll ett seminarium om resecentrum 13 februari i Umeå där även priset delades ut.

Arkitekt: White Arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Lennart Sjögren
Byggherre: Umeå kommun genom INAB
Entreprenör: Färdigställt: 2010

Juryns beskrivning
En komplicerad placering med höjdnivåer och trafikrörelser gör platsen svår. Stationen knyter samman områden på båda sidor om spåren på ett formgivande sätt och vägens barriäreffekt blir enbart en vag uppfattning för resenärer. De två entrébyggnaderna är likt två syskon ständigt separerade av vägen. Stationens utformning gör att den står ut i stadslandskapet och blir ett tydligt landmärke för resenärer. Byggnadens karaktär leder tanken till flygplatsarkitektur, vilket höjer statusen hos tåget som ett trafikslag i tiden.
Utformningen, som ett glashus med spröjsar, associerar också till växthus eller orangerier, vilket tyvärr inte tagits tillvara inomhus genom växter eller färgval i möbler och väggar. Fasaden är konsekvent genomförd och det som estetiskt bär upp byggnaden, och ger visuella kopplingar till ett orangeri. Utemiljöer är välordnade för fotgängare och cyklister främst vid entrén mot Norrlands Universitetssjukhus, där många hållplatser för både lokal och regional busstrafik är placerade. Det är gott om sittplatser och cykeltak vid båda entréerna. Den strama interiören känns lite för stram och ödslig, och i detaljer så som ledstråk och pelares placering störs rörelsemönster för personer med nedsatt syn. Passagen mellan de två delarna under vägen har ett detaljrikt mosaikmönster på väggarna, men ytan upplevs ödslig.


Arkitekturhögskolan, Umeå

Foto: Carl-Henrik Barnekow

Foto: Carl-Henrik Barnekow

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet är den första nystartade arkitektutbildningen i landet sedan 1964. Byggnaden är en del av Konstnärligt campus, det kreativa kluster där även Designhögskolan,
Konsthögskolan, Bildmuseet och HUMlab X kommer att ingå. Pionjäranda med nyfiken näsa mot framtiden präglar den nya skolan, som mer liknar ett internationellt laboratorium för experimentell arkitektur än en konventionell utbildningsanstalt. Här utbildas arkitekter genom konstnärliga processer och olika metoder för integrerad design. Hållbarhet, resursmedvetenhet och internationella perspektiv ska vara riktmärken och signalement.
Nya Arkitekthögskolan vid Umeå universitet är resultatet av ett tätt och prestigelöst samarbete mellan två stora arkitektföretag, svenska White och danska Henning Larsen Architects. Tillsammans har man åstadkommit en sällsynt inspirerande arbetsmiljö i en helgjuten arkitektur med stark förankring i platsen, funktionen och tiden. Norrlands arkitektskola är en stolt och vacker box full av förutsättningar för en bättre framtid. Byggnaden är konstruerad för att stå rakryggad i minst ett sekel och tåla både att tittas på och talas om.
Den öppna planlösningen med det överraskande atriet svarar väl mot modern utbildning i kreativa ämnen. Mötesplatserna är ändlösa, flödet mellan de olika avdelningarna vidöppet, interiören ljus och utsikten över älven sviker aldrig. Ritsalarna ligger organiserade längs husets ytterkanter i en taktfast modul av pelare och bjälklag, allt sammanhängande i ett kontinuerligt rum. Strukturen är rationell och enkel, samtidigt som husets inre är lekfullt i sitt landskap av trappor och mötesrum. Här svävar stora boxar abstrakt i vitt med ljuset filtrerat ner från dolda skylights.

Arkitekt: Henning Larsen Architects genom Mette Kynne Frandsen, arkitekt, och White arkitekter AB genom arkitekt SAR/MSA Lennart Sjögren.
Byggherre: Balticgruppen AB
Entreprenör: Byggbolaget AB Färdigställt: 2011

Juryns beskrivning
Byggnaden ingår som en av fyra byggnader i ett övergripande gestaltningskoncept för Konstnärligt Campus längs med Umeälven. Byggnaderna manifesterar sig i stadslandskapet med en särpräglad fasad i sibirisk lärk. Skolans kvadratiska fönster i varierande storlek med en rytmisk fönstersättning ger betraktaren en visuell utmaning att avgöra byggnadens volym. Fasaden skapar ett återkommande mönster genom arbetet med fasade trädetaljer.
Nattetid utmärker sig skolan än mer på grund av fönsterplaceringarna och ljuset från insidan. Skolan blir en lykta i området. Byggnadens innanmäte består av flera öppna rum som skapar kontakt med varandra genom våningsplanen och över ljusschakten. Öppenheten kan ge både positiva och negativa intryck. Byggnadens innanmäte ger undervisningen nya utmaningar att övervinna för att forma framtidens arkitekter. Med tanke på det nyöppnade Bildmuséet är skolans tak en bortglömd yta som hade behövt en bättre bearbetning. Utemiljön runt byggnaden, med betongbelagda öppna ytor utsatta för kraftiga vindar och en ofärdig strandzon mot älven efter två år sänker upplevelsen av byggnaden.