Stadgar - Sveriges Arkitekter

§ 1 NAMN
Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Östergötland.

§ 2 ÄNDAMÅL
Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften.

§ 3 MEDLEMMAR
Medlemmar i lokalföreningen är inom lokalföreningen bosatta medlemmar av Sveriges Arkitekter samt medlemmar bosatta utomlands och anställda av svensk arbetsgivare som har sitt säte inom lokalföreningens geografiska område.

§ 4 VERKSAMHET
Lokalföreningen planerar och genomför själv den verksamhet som årsmöte och styrelse beslutar bör bedrivas inom verksamhetsområdet.

Lokalföreningen kan inom sitt verksamhetsområde organisera verksamheterna i lokala grupper.

§ 5 ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE OCH ÅRSMÖTE
Lokalföreningen skall årligen hålla ett allmänt medlemsmöte som benämns årsmöte. Därutöver kan ytterligare allmänna medlemsmöten hållas.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

  • Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser
  • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
  • Val av styrelse
  • Val av valberedning
  • Val av lokalombud för tävlingsverksamheten samt eventuella övriga ombud
  • Val av två revisorer med en suppleant
  • Val av jury för Östergötlands arkitekturpris
  • Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift för kommande verksamhetsår

Varje udda år skall även ledamöter till Sveriges Arkitekters stämma väljas

Kallelse till allmänt medlemsmöte skickas till samtliga medlemmar i lokalföreningen. Kallelsen skall delges medlemmarna senast tre veckor före tidpunkten före mötet. Av kallelsen skall framgå vilka ärenden som skall behandlas på mötet. När ledamöter till Sveriges Arkitekters stämma skall väljas, skall valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter framgå av kallelsen.

Beslut vid allmänt medlemsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

§ 6 STYRELSE
Lokalföreningens styrelse skall bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande, en sekreterare och en kassör. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande väljs för en mandatperiod av två år, övriga styrelseledamöter för ett år.

Styrelsen handhar lokalföreningens angelägenheter, verkställer dess beslut och förvaltar dess tillgångar. Styrelsen skall samarbeta med Sveriges Arkitekters styrelse i de frågor som av Sveriges Arkitekter hänskjuts till föreningen och själv ta initiativ till sådant samarbete i frågor, som inte enbart är av lokalt intresse.

Kopior av protokoll från lokalföreningens och dess styrelses sammanträden skall av styrelsen snarast insändas till Sveriges Arkitekters kansli.

§ 7 REVISION
Styrelsens förvaltning och lokalföreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka skall avge revisionsberättelse till årsmötet.

§ 8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som flyttar till ort utanför lokalföreningen förs över till lokalförening på den nya orten.

Medlem som utträtt ur Sveriges Arkitekter anses samtidigt ha utträtt ur lokalföreningen.

Medlem som uteslutits ur Sveriges Arkitekter på grund av obetalda avgifter eller av annan stadgemässigt grundad anledning till uteslutning anses samtidigt utesluten ur lokalföreningen.

§ 9 STADGEÄNDRING
Beslut om stadgeändring skall fattas av två på varandra följande allmänna medlemsmöten och anges i kallelsen till dessa möten.

Efter verkställd stadgeändring skall beslutet därefter underställas Sveriges Arkitekters stämma för godkännande.

§ 10 UPPLÖSNING
Vid lokalföreningens likvidation eller upplösning skall eventuella tillgångar överlämnas till Sveriges Arkitekter.