Om tävlingar - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Vad är en arkitekttävling?

En arkitekttävling är när flera arkitekter samtidigt arbetar med samma uppgift utifrån samma förutsättningar och i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller en prissumma. Tävlingarna genomförs med lika villkor för alla deltagande och med anonyma förslag för att valet av vinnare ska bli så objektivt som möjligt. De tävlande kommunicerar därför inte med arrangören under själva tävlingsarbetet och tävlingsförslagen bedöms av en i förväg utsedd, kvalificerad jury.

För beställaren är arkitekttävlingen ett tryggt sätt att finna den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi för sitt projekt och samtidigt välja den för projektet bästa arkitekten. Det är också ett sätt att visa att man vill åstadkomma något utöver det vanliga med sitt projekt. Tävlingen ger maximalt utrymme för en kreativ process och djupgående kunskap om projektets förutsättningar och möjligheter.

En arkitekttävling ger stimulans och underlag till offentlig diskussion om angelägna arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Den ger också möjlighet att marknadsföra och rikta uppmärksamheten mot den egna orten eller kommunen. För arkitekterna är arkitekttävlingen ett sätt att i jämbördig konkurrens med andra arkitekter pröva och utveckla både sin förmåga och arkitekturen. Många välkända och betydelsefulla arkitektoniska verk i Sverige och världen är resultatet av arkitekttävlingar. Man kan tävla om allt från stora och offentliga projekt till stadsdelar, bostäder eller mycket små men viktiga uppgifter.

Olika typer av tävlingar

Allmän och inbjuden tävling:

Arkitekttävlingar kan vara allmänna, då alla som vill kan vara med och tävla, eller inbjudna, riktade till en mindre grupp arkitekter. Det vanligaste skälet för en byggherre att arrangera en arkitekttävling är möjligheten att kunna välja mellan ett antal alternativ till utformning av en plan, en byggnad, en anläggning eller en inredning. Skälet kan även vara att engagera upphovsmannen till det vinnande förslaget för arkitektuppdraget. Man talar då om projekttävling. Målet kan också vara att få fram underlag för olika handlingsalternativ eller att stimulera öppen debatt runt alternativa lösningar utan att fortsatt uppdrag utlovas. Denna typ av arkitekttävling benämns idétävling.

Markanvisningstävling:

Markanvisning innebär att ett företag får rätt att köpa mark av en kommun för att bygga, till exempel med bostäder. För att avgöra vilket företag som ska få rätt att bebygga marken anordnas allt oftare markanvisningstävlingar. I markanvisningstävlingar kan man fokusera på gestaltning och utformning för att öka den arkitektoniska kvaliteten i den byggda miljön i stället för att enbart sälja till högsta pris.

Parallella uppdrag:

Parallella uppdrag innebär att en beställare ger uppdrag, avseende ett och samma projekt, till flera arkitektföretag samtidigt. Det som i första hand skiljer parallella uppdrag från tävlingsformen är att det sker en dialog under hand mellan arkitektföretagen och beställaren, som på så sätt följer och kan påverka projektet under uppdragets gång. Parallella uppdrag är inte ett begrepp som finns i LOU, lagen om offentlig upphandling. En offentlig upphandlare måste använda sig av något av de upphandlingsförfaranden som lagen föreskriver.

Läs mer om parallella uppdrag

Tävlingsregler

Byggsektorns gemensamma tävlingsregler 2016
Competition rules_2016

Det ligger i såväl tävlingsarrangörers som tävlandes långsiktiga intresse att arkitekttävlingar följer ett givet regelsystem. Genom regelsystemet definieras begreppet arkitekttävling och knyts till de för svenska och nordiska arkitekttävlingar grundläggande principerna om program, professionell bedömning, anonymitet, pris och fortsatt uppdrag efter tävling. Tävlingsreglerna uppfyller Lagen om offentlig upphandling, LOU, och anknyter till de internationella regler som fastställts av UNESCO.

Genom att tillämpa de nationellt överenskomna tävlingsreglerna skapas goda möjligheter för en eftersträvad belysning av uppgiften och ett bra underlag för arrangörens ställningstaganden. Reglerna syftar till att ge de tävlande entydiga förutsättningar för sin tävlingsinsats och att garantera en saklig bedömning.

Tävlingsreglerna är partsgemensamma, det vill säga gemensamt överenskomna mellan arrangörernas och de tävlandes organisationer och företrädare. Det gör dem trygga att använda för alla inblandade parter. Reglerna baseras på mångårig erfarenhet av vilka förutsättningar och villkor som bör gälla för att arrangörens syfte med tävlingen ska uppnås och för att de tävlande ska kunna vara förvissade om att de deltar i en väl övervägd tävlingsprocess. Reglerna är utformade så att de kan användas både vid tävlingar där arrangören är en privat byggherre och vid tävlingar där arrangören är en offentlig myndighet.

Reglerna har senast reviderats hösten 2015, med hänsyn till:

  • Hänvisning till ABK96 har ändrats till hänvisning till hänvisning till ABK 09, som är det nya standardkontraktet. Detta är den enda ändring som står i en paragraf (§9).
  • Enligt LOU heter det ju inte formgivningstävling längre utan projekttävling – ändringar har gjorts i kommentarerna, dvs ingen regelförändring.
  • Förtydligande att listan på organisationer i slutet är de som kommit överens om reglerna, samt namnändringar av de organisationer som bytt namn sedan reglerna sist ändrades 1998.

Tävlingsinformation