Om friyta för skolor, fritidshem, förskolor - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Remissyttrande: Förslag till Boverkets allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet med tillhörande konsekvensutredning, med mera.

Sveriges Arkitekters arbetsgrupp för arkitektur i skolan, ARKiS, har tagit del av remissmaterialet, förslaget till allmänt råd, konsekvensutredning och utkast till vägledning.

Vi vill påpeka att det finns en stark koppling till den pågående utredningen Gestaltad livsmiljö, som borde innehålla viktiga aspekter på barns livsmiljö. Vi förordar samverkan mellan Boverkets och Moviums utredare och gruppen som på uppdrag av Kulturdepartementet arbetar med Gestaltad livsmiljö.

Allmänt råd:
Vi ser med glädje att Boverket planerar införa ett allmänt råd som säkrar att kommunerna i detaljplaner i framtiden reserverar mark för friyta för fritidshem, förskolor och skolor. Mark som ligger på skoltomten och som är ändamålsenlig.

Konsekvensutredningen:
I konsekvensutredningen tar Boverket upp många viktiga aspekter, vilka som berörs av förändringen, vad som är tillräcklig friyta, kriterier för friytans lämplighet för lek och utevistelse, hälsoaspekter, med mera. Det ser vi mycket positivt på.

Konsekvensutredningens genomgång av administrativa och ekonomiska effekter visar med all önskvärd tydlighet att det inte är förknippat med några riktigt stora svårigheter att införa detta allmänna råd. När alla involverade parter; kommunala planerare, bygglovgivare och skolors och förskolors huvudman lärt sig vad som gäller, blir det snarare enklare att planera för skoländamål.

Utkast till vägledning:
Utkastet till vägledningen är kunnigt och intresseväckande skrivet, dock saknas något avsnitt och en del avsnitt är oavslutade.

Uteyta på taket?
Vi vänder oss mot resonemanget på sid 12 i utkastet till vägledning: Skolgård i park, på tak och bussar – problem eller möjlighet? Där nämner Boverket yta för lek/undervisning på taket som exempel på alternativ utemiljö vid exceptionella förhållanden. Det borde inte kunna definieras som eller ersätta friyta. I plansammanhang definieras friyta som yta som inte är bebyggd. Dessutom är en yta på ett hustak helt otillgängligt för personer som inte har tillgång till byggnaden. En sådan yta kan inte definieras som en ändamålsenlig plats för fri lek. Den är varken trygg, vidlyftig eller vild så som man beskriver gårdsmiljöns olika önskvärda zoner på sid 37. Den kan naturligtvis användas under uppsikt av vuxna (på grund av säkerhetsaspekten) och torde betraktas som takterrass. Vi anser att sådan yta inte borde kunna ersätta fri yta på marken. Den är inte likvärdig i något som helst avseende. Däremot kan den fungera som ett viktigt komplement.

Rekommendation om areal för friyta
Sveriges Arkitekter anser att Boverket borde överväga att lägga in ett arealkrav i vägledningen, som stöd för planerare. Att man, så som föreslås, anser att kommunerna ska ta fram egna riktlinjer ställer till problem för många planerare, arkitekter och för skolans huvudmän när man befinner sig i skarpt läge och förhandlar om marken.

Vi förordar att en rekommendation på 30 kvm friyta per barn i grundskolan och 45 kvm per barn i förskolan ska vara en riktlinje, som kommuner, skolhuvudmän och byggherrar kan utgå ifrån. Om man sedan inte klarar kravet bör detta tydligt motiveras och kompenseras med en särskilt omsorgsfull planering i enlighet med de kloka rekommendationer som vägledningen innehåller. Vi vill också betona vikten av att även gymnasieskolans elever har tillgång till kvalitativ friyta.

Tobias Olsson,  förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter
Suzanne de Laval, ordförande i ARKiS