Ny LOU - nya möjligheter! - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Katarina O Cofaigh—29 jun 2016

Äntligen har regeringens förslag kommit på en ny lag för offentlig upphandling som förväntas träda i kraft vid årsskiftet. Efter en första snabbanalys av lagförslaget kan vi andas ut. På flera av de punkter som vi idogt har försökt påverka går regeringen rätt väg.

Det följande kanske blir lite juridiskt och tekniskt men sammanfattningsvis kommer kvalitet och kompetens att kunna värderas högt och mer dialog och förhandling under upphandlingen att kunna ske vilket är bra för oss arkitekter.

Viktigast är tilldelningskriterierna, regeringen gick inte på lagrådets förslag att lägsta pris skulle sättas överst på listan över de kriterier som är mest ekonomiskt fördelaktiga. Den föreslår istället att bästa förhållandet mellan pris och kvalitet sätts som första grund för tilldelning, helt i enlighet med vår tolkning av EU-direktivet. Sedan kommer kostnad, vilket innebär till exempel livscykelkostnad eller kostnadseffektivitet – vi menar att det kan betyda att i utvärderingen av arkitekttjänster kan kostnad för den efterföljande entreprenaden eller förvaltningskostnade tillmätas betydelse. Sist kommer priset.

Vi hoppas att detta kommer att innebära att upphandlande myndigheter känner mer stöd i lagstiftningen att högre värdera kompetens och erfarenhet i sina upphandlingar av arkitekttjänster.

Andra nyheter i lagförslaget gäller de upphandlingsförfaranden som en myndighet kan välja mellan. Man ökar möjligheterna att använda sig av förhandlade förfaranden och konkurrenspräglad dialog – dessa kan nu användas till exempel när upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar. Detta gäller ju i högsta grad för arkitekttjänster. Det öppnar möjligheterna för förbättringar i anbuden så att de bättre stämmer med myndighetens intentioner under upphandlingsfasen. Även att muntliga förhandlingar kan ske anges.

I den nya upphandlingsformen innovationsparterskap ska även själva lösningen kunna utarbetas under upphandlingen. Detta innebär att upphandlande myndigheter kommer att kunna upphandla arkitekttjänster i former som vi i dagligt tal kallar parallella uppdrag, vilket varit mycket efterfrågat. Observera att man ska kunna besluta om ersättning för deltagande i dialogen och att den enda utvärderingsgrunden ska vara bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

En upphandlande myndighet ska inte heller kunna ställa krav på en omsättning högre än två gånger det uppskattade värdet av upphandlingen. Det innebär att helt orimliga omsättningskrav inte längre är möjliga.

Det som antagligen kommer att diskuteras mest i riksdagen är de skrivningar som gäller att myndigheterna bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, särskilt det senare. Enligt lagförslaget ska den som upphandlar förkasta ett anbud om man finner att ett onormalt lågt anbud beror på att det inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. När man exemplifierar arbetsrättsliga villkor talar man om lön, semester och arbetstid. Arkitektföretag ska nog passa sig för att lägga för låga timpriser i fortsättningen.

Men vi kan inte ropa hej ännu. För att de möjligheter som finns i lagförslaget till kompetens- och kvalitetsutvärdering, förhandling och utrensning av för låga anbud ska utnyttjas krävs att ny praxis utvecklas. Annars är det inte säkert att myndigheterna känner sig trygga med att använda de nya möjligheterna som kommer att finnas i lagen. Detta behöver göras i ett samarbete mellan organisationer och myndigheter.

Regeringen ska också under hösten arbeta med en ny nationell upphandlingsstrategi.  Detta är i högsta grad en prioriterad fråga för Sveriges Arkitekter. Vi kommer därför att ta initiativ till att sådana arbeten genomförs och ge förslag på lämpliga sätt att i fortsättningen handla upp arkitekttjänster. Redan nästa vecka finns möjligheter för oss att diskutera dessa frågor med beslutsfattare i Almedalen.

Jag hoppas ni får en härlig semester om vi inte ses i Visby innan dess!

Katarina O Cofaigh är vice förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *