Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar gestaltning - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

8 Jan 2019

Ref SLU.ua.2018.2.5.1-4082

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för stad och land

Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs planering, förvaltning och gestaltning.

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar gestaltning av platser, parker, grönområden och staden, samt projektering och landskapsarkitekturens materialkunskap. Avsikten är att stärka kopplingen mellan undervisning och professionsbundet kunnande om urban gestaltning; samt mellan landskapsarkitekturens gestaltande praktik, utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn skall inom ämnesområdet:

 • utveckla kursutbud, driva projekt och bedriva undervisning inom de praktikanknutna områden som återspeglar den praktiserande landskapsarkitektens kunskapsfält
 • utveckla och stärka undervisning och praktiknära utvecklingsprojekt samt följa den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet inom ämnesområdet landskapsarkitektur
 • medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra universitet nationellt samt i internationella nätverk
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag på avdelningen, institutionen och på fakulteten
 • publicera artiklar, söka medel för praktikbaserad forskning och/eller uppdrag i samverkan med näringsliv och samhälle

Lektorn förväntas ägna cirka 75% åt grundutbildning och cirka 25% åt konstnärligt utvecklingsarbete.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i landskapsarkitektur är den som:

 • har visat konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet, alternativt ha avlagt konstnärlig doktorsexamen, av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • har erhållit landskapsarkitektexamen eller motsvarande samt har gedigen praktisk erfarenhet inom yrket erhållen under en längre tid
 • visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter på högskolenivå
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier
 • har goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för anställningen. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild och lika vikt att fästas vid pedagogisk och konstnärlig skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
 • handledning av studenter samt examination
 • förmåga att integrera landskapsarkitekturens praktik i undervisningen

Vid bedömning av den konstnärliga och yrkesmässiga skickligheten beaktas:

 • den sökandes erfarenhet av urban gestaltning av offentliga rum i olika skalor
 • den sökandes kunskap om projektering och landskapsarkitekturens materialkunskap

Den sökande förväntas ha ett starkt samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning.

Sista ansökningsdatum:
2019-02-11

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Ansök här

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Lars Johansson
Prefekt
018-671914
Lars.Johansson@slu.se

Torleif Ljung
Handläggare
+46 (0)40-415044
Torleif.Ljung@slu.se