Japan - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Inför vårt examensarbete på Chalmers tekniska högskola hade vi många och långa diskussioner om dagsljus och hur det ur många avseenden är en förutsättning för god arkitektur. Ljuset är viktigt för vår hälsa, men det är också förknippat med problem som solinstrålning och höga värmelaster.
Eftersom vi i Sverige har brist på ljus under stora delar av året upplever vi det som en central fråga och funderade mycket på hur byggnader i större utsträckning kan utformas
med utgångspunkt i det naturliga ljuset utan att låta ambitionen stanna vid att uppfylla en dagsljusfaktor. Till de aspekter av naturligt ljus vi ville undersöka hörde utöver ljusets
motsats skugga också färg, materialitet, transparens samt spegling och reflektion.
Vi hittade många intressanta projekt i Japan och tyckte att det var spännande att se hur man i en annan kultur arbetar med ljuset. Genom ett bidrag från Ernst Hawermans stipendiefond fick vi möjlighet att åka dit och uppleva en rad olika arkitekturprojekt, där ljuset har hanterats på varierande sätt.

Läs hela Anna Cajmatz och Lina Sjöqvist reseberättelse här: 181029_resebera_ttelse_ho_gupplo_st