Göteborgs rådhus lyckat exempel på bevarande - Sveriges Arkitekter

Lars Gezelius—10 mar 2015

Kiruna Stadshus, Landsarkivet i Lund och Göteborgs Rådhus. Vad har dessa byggnader gemensamt förutom deras tektoniska kvaliteter och ovanligt höga konstnärliga verkshöjd?

kiruna göteborg lund

Montage: Lars Gezelius. Foto Kiruna: Daryoush Tahmasebi, foto Göteborg: Julio Amorim, foto Lund: Fojab

För fyra år sedan höll jag en föreläsning om hotad modernistisk arkitektur på ArchFilmLund. De ovan nämnda byggnaderna var på olika sätt hotade, antingen av rivning eller av ombyggnad. Vad har hänt under dessa fyra år, vad är statusen idag och vad kommer att hända?

Kiruna Stadshus av Artur von Schmalensee står i den så kallade sprickzonen i de spår som gruvbrytningen lämnar efter sig. Byggnaden kan inte stå kvar och flytt eller rivning har varit alternativen. Efter några år i olika domstolar beslutades det i höstas att byggnadsminnet kan upphävas och en rivning är då möjlig. Det är kommunen som har önskat upphäva byggnadsminnet. Samtidigt har Länsstyrelsen i Norrrbotten visat på möjligheter att bevara byggnaden vid en demontering och återuppbyggnad på annan plats. Byggnadens arkitektoniska kvalitet har aldrig varit ifrågasatt men den politiska viljan att återanvända huset i en ny situation har saknats. Just nu pågår dokumentation av byggnaden inför en stundande rivning. Ett idag okänt antal byggnadsdelar ska återanvändas i ett nyritat stadshus.

C O Möllers och Bernt Nybergs landsarkivbyggnader i Lund har nyligen byggts om till studentbostäder efter ritningar av Fojab Arkitekter. Det som var en arkivbyggnad med krav på mörker är idag bostäder med krav på ljus. Nya fönsteröppningar har därför tagits upp i Nybergs förut så slutna tegelvolym. Det har också lagts till en indragen påbyggnad på taket. Lunds kommun har haft möjligheter att visa på annan användning av byggnaden. Alternativ har inte saknats men tyvärr viljan och troligen också kunskapen om den arkitektoniska kvalitet som Nybergs byggnad hade. Den slutna byggnadskroppen är nu kraftigt förändrad. Med en mer för arkitekturen bättre anpassad funktion hade byggnadens värden bättre kunnat bevaras.

Rådhuset i Göteborg får ses som ett lyckat exempel hur ändrad användning kan bevara en byggnads arkitektoniska värde. Tingsrättens allt hårdare säkerhetskrav gjorde att Tessin d ä och Asplunds rådhus inte längre var ändamålsenligt. Vad som skulle ske med huset var länge oklart. Efter framgångsrikt lobbyarbete insåg kommunen att en stadshusfunktion var möjlig. Sedan ett år tillbaka sitter stadens politiska ledning i lokalerna. Rumsstorlekar och antal rum passade den nya hyresgästen väl. Ombyggnaden är ritad av GAJD arkitekter.

Se där, Göteborg! Ett kreativt tänkande på kommunal nivå kan leda till nya sätt att använda det befintliga byggnadsbeståndet, med bevarad arkitektoniska värden och utan förvanskning. Insiktsfulla kommuner kan tillsammans med länsstyrelser vårda och vidareutveckla vårt byggnadsarv.

Mer om hotade byggnader:

En mer övergripande lista på byggnader som är hotade av rivning eller som är på väg att bli förvanskade finns i tidningen Byggnadsvårds Gula listan. Gå gärna in där!

Filmen om svenska stationsbyggnaders osäkra tillvaro Fyra drömmar och tusen rivningar ska visas på Short Film Corner Cannes nu i maj. Utmärkt! Filmen är gjord av Elzbieta Brunnberg och Peggy Eklöf.

Lars Gezelius är arkitekt verksam på ETTELVA Arkitekter och på Schlyter/Gezelius Arkitektkontor