Framtidssäkrad arkitektkompetens - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Pehr Mikael Sällström—13 Feb 2015

I arbetet med innovationsplattformen Agenda Livsmiljö har jag de senaste månaderna mött medlemmar, experter och olika aktörer från samhällsbyggandet. Vi har varit i Stockholm, Göteborg och Malmö och kommer till Umeå den 18 mars. Bilden av innovationsprocessen som en ny form av design- eller skissprocess återkommer.

Med design som vägen mot ökad hållbarhet vill jag peka på några viktiga skillnader som har strategisk betydelse:

  1. Unga människor är vana vid interaktiva medier och förväntar sig att vara med och skapa vår gemensamma livsmiljö. Skissandet blir inte längre bara en intern angelägenhet för arkitekterna. Nya interaktiva spelverktyg växer fram som tillåter en mer simultan och samtalande skissprocess. Det sker en automatisering av det traditionella arkitektarbetet.
  2. Det antal omtag (eller ”loopar”) i prototyputvecklingen som dagens kommunala planprocess tillåter är alldeles för få. Det behövs en mer innovationsvänlig, tillåtande och agil förvaltningskultur i kommunerna. New Public Management och den upphandlingskultur som växt fram sedan 1980-talet låser mål och frågor på ett sätt som motverkar innovation. Även Plan- och Bygglagen (PBL) kan utvecklas för att stödja mer innovativa processer. Idag sker alltmer planering utanför PBL för att kunna möta aktörerna på nya sätt.
  3. Hållbarhetsutmaningarna leder till ett ökat behov av att bygga en robust infrastruktur som ger en maximalt effektiv resurshantering. Det förutsätter en samordning på systemnivå, vilket i sin tur betyder att frågorna måste upp i tidigare skeden av stadsutvecklingen än idag. Här finns en ny arena för kompetensutveckling som handlar om förmåga att samordna olika expertkunskaper och att förankra hållbara livsstilsval bland medborgarna.

Allt pekar mot att vi behöver förena experter och medborgare i processen. Jag tror att kommunens möjligheter att se helheten och tänka långsiktigt är en viktig förutsättning för att detta ska uppstå. Ingen annan aktör kan förena storskalig planering för infrastruktur och den enskilda medborgarens perspektiv.

Kommunen måste ha förvaltningsstrukturer och processer som gör denna samordning möjlig. Det är bara kommunen som har det demokratiskt grundade mandatet att göra sammanvägningen mellan medborgarnas perspektiv och behov, företagens och markägarnas intressen. Det är kommunens styrka och hanterad på rätt sätt är det en stor styrka med det svenska systemet att vi har denna spelplan för innovation på systemnivå.

Det kan vi dra nytta av, inte minst för att stärka exporten av kompetens inom hållbar stadsutveckling. Kunskap kring ett gemensamt mål som stöds av medborgarna har en nyckelroll.

Den 24 mars kommer vi att presentera ett första förslag till strategisk innovationsagenda på Färgfabriken i Stockholm. Stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kommer att lyssna och dela med sig av sina funderingar. Den 30 maj ska den vara klar. Anmäl dig här

Mer om Agenda Livsmiljö

Pehr Mikael Sällström är Sveriges Arkitekters utbildnings- och forskningssekreterare och projektledare för Agenda Livsmiljö.