Efterlängtat förslag till ny arkitekturpolitik! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Pressmeddelande från Sveriges Arkitekter 2015-10-14.

 

I dag tog kulturministern Alice Bah Kuhnke emot utredningen om en ny politik för arkitektur, form och design av regeringens särskilda utredare Christer Larsson. Det är en efterlängtad utredning som presenteras och förväntningarna är stora. Sveriges Arkitekter har följt arbetet noga och är positiva till utredningen.

– Det vi gläds mest åt i utredningen är gestaltad livsmiljö som helhetsperspektiv, som ska genomsyra offentlig styrning och förvaltning. Nu har Sverige återigen chansen att bli ett föregångsland inom politiken för arkitektur, form och design, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Sveriges Arkitekter tror att det finns en enorm kraft i det här området. Arkitektur, form och design bidrar till att möta morgondagens utmaningar – det handlar om demokrati och delaktighet i frågor om hur bostadskrisen ska lösas, var barnen ska leka och hur klyftan mellan stad och land ska överbryggas.

Ett kontroversiellt förslag är att förändra Arkdes uppdrag och flytta samlingarna till något annat museum.

– Det är väldigt viktigt att värna samlingarna som är en omistlig del av svensk arkitekturhistoria. Vi vill givetvis säkerställa att de tas om hand på bästa sätt och är tillgängliga även framöver, säger Tobias Olsson och fortsätter:

– Vi tycker samtidigt att förslaget om en ny myndighet som ska se till att perspektivet gestaltad livsmiljö används i det offentliga och att vara en mötesplats regionalt och nationellt är spännande. På det sättet kan mötesplatser, utställningar och samtal om arkitektur i högre grad finnas i hela landet.

Att inrätta ämbetet riksarkitekt, som får ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan kring kvalitet i statligt byggande och förvaltning, är Sveriges Arkitekter också positiva till, liksom till förslagen att utreda en utvecklingsfond för att främja arkitektur, form och design och att höja kompetensen inom offentlig upphandling.

Mer information:
Tobias Olsson, förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter
tel 08-505 577 13, 0725-64 77 13
e-post tobias.olsson@arkitekt.se


 

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.