18 Maj 2017

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik förstärker nu undervisningen och forskningen inom stadsbyggnad och rekryterar en universitetslektor i stadsbyggnad. Vi söker därför dig som vill spela en nyckelroll i arbetet med att driva och utveckla undervisningen och forskningen inom stadsbyggnad.

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik finns på campus Johanneberg och har totalt omkring 290 anställda, varav ca 30 tillhör avdelning stadsbyggnad. Institutionen har en stark hållbarhetsprofil och arbetar på ett utforskande och praktiknära sätt med centrala samhällsfrågor kopplade till den byggda miljön. I institutionens undervisning och forskning inom arkitektur, stadsbyggande och designprocesser integreras praktikbaserade, konstnärliga och vetenskapliga angreppssätt för att utforska arkitekturens brett sammansatta aspekter – från byggnadsteknik, rumsstrukturer och gestaltning till designmetodik och omvandling av den byggda miljön. Vårt mål är att utveckla arkitektur och samhällsbyggnad genom hög konstnärlig och vetenskaplig kvalitet.

Avdelning stadsbyggnad forskar och undervisar inom stadsbyggnad på alla skalnivåer, från enskilda stadsrum till de större stadslandskapen och hela regioner. Avdelningen är inne i en dynamisk fas med utveckling av både forskningsmiljön och undervisningen. I vår verksamhet möts tre kompletterande kunskapstraditioner: praktikbaserad kunskapsutveckling med fokus på förmågan att utifrån komplexa stadsbyggnadsfrågor skapa hållbara stadsbyggnadslösningar; kvantitativ analytisk forskning som genom utveckling av mått och modeller kan beskriva lösningarnas effekter; kritiskt tolkande forskning som genom kunskap i olika teoretiska traditioner med kritiskt djup kan sätta den byggda miljön i en vidare samhällsteoretisk kontext. Den undervisning som avdelningen ansvarar för adresserar aktuella och komplexa stadsbyggnadsfrågor med det övergripande målet att utveckla studenternas förmåga att beskriva, analysera och gestalta hållbara stadsbyggnadslösningar.

För mer information om institutionen och avdelningen se: http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/

Arbetsuppgifter
Syftet med tjänsten är att stärka och vidareutveckla vår undervisning och forskning inom stadsbyggnad. Den universitetslektor som anställs kommer att bli ansvarig för arkitektutbildningens undervisning i stadsbyggnad på kandidatnivå samt även medverka på masternivå inom studios och examensarbeten. För att knyta samman de teoretiska kunskapsfälten inom stadsbyggnad med gestaltande färdigheter förväntas personen involvera såväl forskargrupper som de konstnärliga tjänsterna (professorer, lektorer och adjunkter) att bidra till stadsbyggnadsundervisningen.

I tjänsten ingår även egen forskning, vilken till stor del måste finansieras av externa medel. Denna forskning kan med fördel vara praktiknära och relevant inom undervisningen. Andra viktiga delar av tjänsten är att kommunicera forskning och att utveckla relevanta samarbeten, både inom akademin och med planeringspraktiken och övriga samhället.

Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är disputerad inom arkitektur/stadsbyggnad eller närliggande område. Du har även en grundutbildning inom arkitektur eller närliggande ämne med gestaltningsinriktning, såsom fysisk planering eller landskapsarkitektur. Du är en skicklig pedagog och har goda meriter från undervisning, både inom gestaltning och mer teoretisk undervisning. Då undervisningen på kandidatnivå sker på svenska är det nödvändigt att du obehindrat talar och skriver svenska, alternativt norska eller danska.

Det är en stor merit att ha dokumenterad gestaltningskompetens och erfarenhet av att arbeta med gestaltningsprojekt och planering på stadsbyggnadsnivå, samt att ha goda kunskaper om det svenska planeringssystemet. Du har även en hög vetenskaplig kompetens och förväntas vara aktiv inom stadsbyggnadsforskning som rör stadsbyggandets kärnområden gestaltning och/eller planering. Det är även meriterande om du är van att kommunicera med samhället utanför forskningsvärlden och har erfarenhet av samverkan med praktiken. Då såväl egen forskning som doktorander till stor del finansieras genom externa medel förutsätter vi att du är framgångsrik i arbetet med att attrahera externa forskningsmedel. Meriterande är även att ha ett starkt nätverk bland praktiker och forskare inom stadsbyggnad.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med Ref 20170236 och författas på svenska. Ansökan skickas elektroniskt och ska skrivas som en normal tjänsteansökan. Dokumenten sparas som pdf-filer enligt nedan:

CV: (namnge bilagan med: CV, Efternamn, Ref.nr) som ska innehålla:

  • CV,
  •  Komplett publikationslista, (Lista publikationerna kronologiskt. Dela upp dem i refereegranskade/ej refereegranskade tidskriftsartiklar, konferensbidrag etc).
  •  Två referenspersoner som kan kontaktas (beskriv relationen till dem och lämna kontaktuppgifter),
  •  Exempel på gestaltnings- och planeringsprojekt inom stadsbyggnad

Personligt brev: (namnge bilagan med: Personligt brev, Efternamn, Ref.nr) som ska innehålla:

  • 1-3 sidor där du presenterar dig själv, dina kvalifikationer och beskriver framtida forskningsplaner.

Övriga dokument:
Publikationer:

  •  kopior av dina mest relevanta publikationer i fullformat (max tio publikationer). Filerna kan med fördel sammanfogas till en pdf eller komprimeras till en zip-fil.

Pedagogiska meriter:

  •  Vänligen använd formatet för pedagogisk portfölj när du sammanfattar dina pedagogiska meriter.
  •  Intyga 15 hp i högskolepedagogik eller motsvarande kompetens.

Ansökan sker elektroniskt, på ett särskilt ansökningsformulär – använd knappen längst ner på sidan. Filerna får komprimeras (zippas).

Sista ansökningsdag: 15 juni 2017

Vid frågor, vänligen kontakta
Mats Viberg,
tf prefekt, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,
mats.viberg@chalmers.se,
tfn 031 772 17 73

Julia Fredriksson,
avdelningschef, avdelning stadsbyggnad,
julia.fredriksson@chalmers.se,
tfn 031 772 23 11

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas inom åtta styrkeområden; Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter. Chalmers har omkring 11 000 studenter och 3000 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!

Ansök