Arkitekturträdgården 3 juli - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

08:50 – 09:00
Sveriges Arkitekters förbundsordförande Louise Masreliez och förbundsdirektör Tobias Olsson öppnar Arkitekturträdgården.


09:00 – 09:50
Går det att bygga en säker stad?
Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholm, Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige, Emma Stenholm, trygghetschef MTR och Sanna Hederus, grundare Kod Arkitekter.
Moderator: Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges Arkitekter

Beskrivning: Urbaniseringen är en av de starkaste globala megatrenderna och över hälften av världens befolkning bor idag i städer. De ekonomiska förutsättningarna som skapas av att många människor befinner sig på samma plats lockar, men också andra kvaliteter – som mångfald och ett stort utbud av nöjen och rekreation. Vi förväntar oss att staden ska kännas säker men har de senaste åren kunnat bevittna ett antal tragiska och uppmärksammade terrorattacker – många av dem riktade mot städernas själva kärna – arbetsplatser, öppna platser och andra ställen där människor samlats för att njuta av det staden har att erbjuda. Hur kan man med arkitektur och stadsplanering skapa en känsla av säkerhet hos invånarna? Går det att med arkitektur och planering skapa städer som kan stå emot attacker och andra hot?

Läs mer här


10:00 -10:50
Hur kan förtätning av staden uppnås samtidigt som vi får god tillgång till dagsljus?
Arrangör: BAU – Byrån för Arkitektur och Urbanism
Medverkande: Paul Rogers, Arkitekt M.Arch., Certifierad BREEAM Assessor, Miljösamordnare, BAU, Hans Birkholz, Arkitekt SAR/MSA, Partner, BAU, Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborg stad, Jenny Winblad, Hållbarhetschef, Bonava, Gunilla Fagerström, Boverket

Beskrivning: Den forskning som finns inom området visar på att begränsad dagsljusexponering är negativt för vårt välbefinnande. De flesta av oss tillbringar ca 90% av sin tid inomhus, så lagstiftningen som skyddar miniminivåer för dagsljustillgång, där vi lever, arbetar och leker är vital; BBR avsnitt 6:322. Stadsförtätningen påverkar tillgången till dagsljus, och det är viktigt att vara medveten om – och att utvärdera hur tidiga planbeslut påverkar dagsljustillgången inom planområdet. I seminariet beskriver och diskuterar vi ett pågående forskningsprojekt BAU gör i samarbete med flera av Sveriges kommuner, där utvärderingen av dagsljus blir ett viktigt verktyg i stadsplanprocessen. Ämnet diskuteras vidare i en efterföljande paneldebatt.

Läs mer här


11:00 -11:50
När arkitekten får makten – ett pilotprojekt som vill bråka lite med branschen
Arrangör: Örebro kommun
Medverkande: Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Örebro kommun, Emma Jonsteg, VD, UTOPIA arkitekter

Beskrivning: I pilotprojektet används Örebromodellen som innebär att kommunägd mark säljs först när det finns detaljplan, bygglov och ett påbörjat bygge. Tomten som har en detaljplan som medger kontor och hotell anvisas i projektet till en arkitekt i stället för till en byggaktör. Det ger arkitekten möjlighet att styra från ide till färdig byggnad, men utan krav att förvärva marken eller att själv bygga huset. Bakgrunden till projektet är kommunens reflektioner kring att arkitekter och byggaktörer alltför ofta saknar förståelse för varandras perspektiv med sämre kvalitet som följd. Huvudfrågan är vilka mervärden som kan skapas om arkitekten får större inflytande över processen och tar mer ansvar för ekonomi och genomförbarhet?

Läs mer här


12:00 -12:50
Välkommen till trädgården – om värdet av stadens platser

Arrangör: Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Medverkande: Helena Bjarnegård, Landskapsarkitekt/Stadsträdgårdsmästare, Göteborg, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Lars Johansson, Prefekt, Institutionen stad och land, landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Thorbjörn Andersson, Landskapsarkitekt/Professor, SWECO, Charlotta Holm Hildebrand, fysisk planerare och branschchef, Sveriges arkitekter, Ulrika Åkerlund, Landskapsarkitekt, Boverket, Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborg stad

Beskrivning: De offentliga rummen är betydelsefulla för staden ur såväl social, ekologisk, kulturell som ekonomisk synvinkel. Staden är en helhet med många olika delar. De är livsmiljöer för människor, både till vardag och fest. Samtal om rummens olika värden och vad rummen gör för staden och oss människor.

Läs mer här


13:00 -13:50
Cirkulär ekonomi inom arkitektur – och byggsektorn, när händer det?

Arrangör: Sweco Architects
Medverkande: Susanna Hultin, Affärsutvecklare Cirkulär Ekonomi, Sweco Architects, Kajsa Crona, Arkitekt, Adj Professor i Boendets Arkitektur, Chalmers, Sweco Architects, Anders Wijkman, Samhällsdebattör, ordförande i Miljömålsberedningen 2015-2016 bland annat, Wijkman.se, Åsa Bergman, VD, Sweco Sverige, Anders Torell, Digital affärschef, NCC och Loop Rocks, Kim Olsson, VD, NSR

Beskrivning: Nya arbetsmarknader, nya materialmarknader, nya exportmarknader och inte minst ny samhällsdesign för fysiska miljöer som påverkar mänskligt beteende ligger framför oss. Swecos VD Åsa Bergman har fått priset Leading Women Awards av hållbarhetsorganisationen World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Vad betyder det i praktiken? Anders Wijkman är författare till boken Den stora förnekelsen och har i en rad debattartiklar kommenterat tillväxtsamhällets baksidor. Hur ser han på branschens ansvar och möjligheter? Dessutom möter du samhällsaktörer som med innovativa, praktiska och ekonomiskt lönsamma grepp ställer om inom sitt arbetsfält. Hur tar man första steget och hur ser nästa steg ut? Välkommen till en het och viktig debatt om hur Arkitektursverige tillsammans med politiker, kommuner, bygg- och fastighetsbolag både kan och måste påverka samhällsbyggandet i cirkulär riktning.

Läs mer här


14:00 -14:50
Beställarens drömarkitekt

Arrangör: Arkitema Architects
Medverkande: Arkitekter från Arkitema som berättar om undersökningen och presenterar resultatet. Beställare och byggherrar som motiverar sina svar

Beskrivning: Vad drömmer beställaren om att hans projekt och arkitekt ska fokusera på. Vad är den bästa arkitektråpgivningen? Vill de ha projekt som fokuserar på låg energiförbrukning eller platsspecifika idéer? Ska en arkitekt vara nyskapande eller använda beprövade lösningar? Vi frågar våra beställare och alla som svarar får chansen att motivera sina svar inför en nyfiken arkitektpublik.


15:00 -17:30
Kräver framtidens nya och bättre stadsmiljöer också nya och bättre tanke- och arbetssätt

Arrangör: Utopia Arkitekter
Medverkande: Emma Jonsteg, VD, Utopia Arkitekter, Göran Cars, Professor, KTH, Märta Stenevi, Kommunalråd, Malmö stad, Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad, Torleif Falk, Stadsarkitekt, Stockholms stad, Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborgs stad, Rickard Stark, Creative director, Okidoki arkitekter, Louise Masreliez, Ordförande, Sveriges arkitekter

Beskrivning: Under en timme snackar vi värdeskapande stadsbyggande. Först med Karolin Forsling och Christer Larsson, två personer som spelat nyckelroller i projekt som exempelvis Urban Escape i Stockholm och Lilla Torg i Malmö. De berättar om hur nytänkande kring samarbetsformer, investeringar och genomförande skapat nya möjligheter, goda stadsmiljöer och på köpet bra business. Efter det ställer vi oss frågan hur arkitekterna ska jobba för att få gehör för sina idéer hos politiker, tjänstemän och näringsliv när de inte passar inom de traditionella projektformerna? Hur är det egentligen beställt med lyhördheten, nyfikenheten och mottagligheten hos dessa grupper? Hur jobbar kommuner och byggherrar strategiskt och praktiskt för att fånga upp goda idéer? Vad vill kommunerna se när det gäller möjligheterna till genomförande för att orka ta en idé vidare?

Läs mer här