Arkitekturpolitiken kräver ett eget område - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lena Eriksson—31 Mar 2016

Kvinnors Byggforum är positivt till betänkandet Gestaltad Livsmiljös ansats att fånga den komplexa problembilden med arkitekturens roll i samhällsutvecklingen och dess möjligheter att bidra i arbetet med samhällets utmaningar såsom bostadsförsörjning, social hållbarhet och klimatpåverkan.

Dock ställer vi oss kritiska till betänkandets samlade fokus på arkitektur, form och design. Arkitekturpolitiken kräver ett eget område. Anledningen är att det är för stor skillnad mellan arkitektur och fysisk planering å en sidan och konsthantverk och produktdesign å andra sidan, även om de överlappar inom det kulturpolitiska fältet.

Bekymrade konstaterar vi att betänkandet inte har svarat på de angelägna komplexa utmaningar som i kapitel 4 presenteras under rubrikerna Klimat och resurser, Teknisk utveckling, Urbanisering, Stadens och landsbygdens utveckling samt Boende. Föreslagna mål och styrmedel bedöms för svaga för att infria en ny arkitekturpolitik. Målen i betänkandet bör ses över och preciseras. Exempelvis bör befintliga mål om jämlikhet och jämställdhet utvecklas, en förutsättning i strävandet efter social hållbarhet. Kvinnors Byggforum bedömer även att betänkandets konsekvensutredning är bristfällig, exempelvis beträffande jämställdheten, och bör omarbetas.

En ny arkitekturpolitik ska utgå från jämn fördelning av makt, resurser och inflytande och bör bidra konkret till prioritering av insatser som underlättar människors vardag. Till exempel infrastruktursatsningar för människor utan bil (barn och äldre, kvinnor oftare än män) och de som inte kan gå långa sträckor (alltmer åldrande befolkning, oftast kvinnor, människor med funktionsvariation som oftast assisteras av kvinnor); delaktighet för de som inte har rösträtt eller förstår svenska språket (barn, unga, flyktingar, etc); utformning av värdiga allmänna platser som välkomnar alla människor oavsett bakgrund och postadress.

Kvinnors Byggforum ser det positivt att utredningen belyser att goda livsmiljöer ska skapas i samband med förtätning och bostadsbyggande, men vi saknar tydliga nationella mål och riktlinjer för hur detta ska uppnås. När bostadsbristen ska lösas snabbt och förtätning är det rådande idealet, bör arkitekturpolitiken fungera som en stöttepelare i arbetet för att samtidigt bygga socialt och ekologiskt hållbara städer.

Kvinnors Byggforum avstyrker betänkandets förslag att Arkdes ombildas till en ny Myndighet för Gestaltad livsmiljö. Vi föreslår att Arkdes bevaras och utvecklas, särskilt avseende jämställdhet och jämlikhet utifrån det intersektionella perspektivet inom arkitektur, byggande och fysisk planering.

Kvinnors Byggforum anser att professionens roll behöver stärkas inom det offentliga och den privata sektorn, för att systematiskt säkra en helhetssyn inom arkitektur och fysisk planering. En ny arkitekturpolitik bör även stärka medborgarinflytandet i förhållande till politisk detaljstyrning och marknadsstrategier som utvecklats i Sverige under de senaste årtionden. Därför föreslår vi regelbundna utbildningsinsatser för politikerna inom det arkitekturpolitiska fältet.

Kvinnors Byggforum är positivt till förslaget för utredning av en utvecklingsfond samt till ett såkallat wild card-system, för att bredda mångfalden i branschen. Förutsatt att dessa utformas ur ett maktkritiskt perspektiv, för att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade på flera olika nivåer och för att motverka orättvis fördelning.

Kvinnors Byggforum tillstyrker de förslag betänkandet har gällande höjd kompetensnivå inom offentlig upphandling och beställarkompetens. Insatser för ökad beställarkompetens krävs för att sociala perspektiv ska få genomslag i planeringen. Vi tillstyrker även betänkandets intentioner gällande breddad rekrytering inom yrkeskåren och utbildningarna med avseende på mångfald.

Vi ser ett påtagligt behov av en omarbetning av betänkandet, för att svara till de omfattande utmaningarna som de beskrivs i kapitel 4. Detta för att verkställa en tillgänglig arkitekturpolitik, som en förlängning av grundlagen med de garanterade mänskliga och sociala rättigheterna.

Det fortsatta arbetet med en ny arkitekturpolitik bör konkretisera hur arkitekturen kan fungera som verktyg för att hantera stora utmaningar som bostadsförsörjning och sociala orättvisor med utgångspunkt i jämställdhet och jämlikhet. Vi inom Kvinnors Byggforum är övertygade om att en ny politik för arkitektur, fysisk planering och byggande borde ta större plats som en kraft som kan förbättra samhället och bidra till att en jämn fördelning av makt, inflytande och resurser uppnås.

Kvinnors Byggforum genom Ays Alayat och Amanda Fröler

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *