ARKiS om Gestaltad livsmiljö - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Nätverket ARKiS sammanträder. Foto: Suzanne de Laval

Nätverket ARKiS träffades i Stockholm den 22 oktober. Foto: Suzanne de Laval

ARKiS har hållit en nätverksträff i Stockholm och diskuterat Gestaltad livsmiljö ur ett barnperspektiv. Vi håller ytterligare en nätverksträff i Göteborg den 5 november. Här är några av de synpunkter som kom fram vid den första träffen.

Vi diskuterade hur utredningen behandlar undervisningen i skolan och konstaterade att teknikämnet och flera andra ämnen inte nämns. Hur ska lärarkompetensen höjas? Något ARKiS brottats med under många år. Arkitekturpedagoger behöver kunna utbildas någonstans; arkitekter med pedagogisk kompetens och pedagoger med arkitekturkompetens. Arkitektur och samhällsplanering behöver komma in som ett ämne som alla barn och unga möter i skolan. Vi efterlyser samarbete med bland annat utbildningsdepartementet.

Exemplet med arkitekturkonsulenterna i Göteborg är bra att det nämns. Vi hoppas att detta goda exempel ska lyftas fram ännu mer och att alla kommuner och regioner gör likadant.

I ett långsiktigt perspektiv – läs hållbarhet – behöver barn och unga kunskap och bildning kring arkitektur och samhällsplanering. Då får vi såväl kvalitativ beställar- som brukarkompetens i framtiden. Detta gäller såväl barn, unga som vuxna. Det handlar inte bara om framtiden utan också om nuet.

Myndigheten för gestaltad livsmiljö diskuterades. Vi ser både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att större fokus läggs på ett nationellt plan. Att myndigheten blir en resurs för olika regeringskonstellationer över tid samt blir tillgänglig för andra angränsande viktiga myndigheter. Den kan aktivt verka för utveckling av metoder och kunskapsspridning samt skapa ett nationellt nätverk. Detta i god samverkan med en eventuell inrättad riksarkitekt. Dock kan den befintliga pedagogiska verksamheten hos ArkDes, mista en viktig grundval för sin verksamhet vid nedläggning av museets utställningar och basutställning. Pedagogernas verksamhet är för tillfället väldigt eftertraktad och spås växa i framtiden. Idag har Skapande skola instrumentellt inneburit att många skolor fått upp ögonen för ArkDes pedagogiska verksamhet. Vi ser stora fördelar med att pedagogisk verksamhet organiseras i hela landet så som utredningen föreslår. Men vi tror att ArkDes pedagoger (och utställningar) ändå kan vara ett viktigt nav för den pedagogiska verksamheten i Stockholmsregionen och även ett nav för den rikstäckande utbildningsverksamheten.

Barn och ungas uppväxtmiljö, boendemiljö, vistelsemiljö, lekmiljö och skolmiljö är viktiga frågor. Vi ser kopplingen till Boverkets vägledning för barns utemiljö. Mötesdeltagarna tog även upp Barnkonventionen; Artikel 3 om barns bästa, artikel 12 om rätten att göra sin röst hörd används ofta, men också artikel 31 om rätten till kultur, lek och fritid.

Folkhälsoperspektivet är mycket viktigt, de små barnen är extra sårbara för buller, luftföroreningar och trafikfaror. Barn behöver utemiljöer där de kan röra sig fritt med fysiska aktiviteter. Tillgängliga och hälsosamma miljöer med grönska samt stimulerande lekmöjligheter. Det är angeläget att planeringen utformas så att miljön är bra för alla. Vi efterlyser specifika uppdrag till Skolverket; att de ger rådgivning angående skolans fysiska miljö. Att Skolinspektionen får i uppdrag att granska den fysiska miljön ute och inne.

Barn och ungas möjlighet till delaktighet, inflytande och medskapande i planeringsprocesser diskuterades. Flera av ARKiS medlemmar och nätverkets medlemmar arbetar aktivt med sådana frågor. Vi besitter gemensamt expertis inom detta område. Vi hoppas att vår kompetens tas tillvara i den eventuella nya myndigheten

Nätverket ARKiS